Villkor

Generella villkor för kunder hos Ikasp Nätverkslösningar AB

Villkor (Terms of Service)

Uppdaterad: 2018-04-29

Ikasp Nätverkslösningar AB (nedan kallat IKASP) levererar domännamn, webbutrymme, webbsidor/webbplatser, utbildningar samt andra Internettjänster såsom e-postkonton och vidarekopplingar av domännamn. För att bli kund hos Ikasp Nätverkslösningar AB och utnyttja våra tjänster skall dessa villkor godkännas i sin helhet. Kund är myndig fysisk person eller juridisk person. Om den fysiska personen ej är myndig är dennes målsman ansvarig och dennes underskrift ett måste. Läs de vanliga frågorna för förklaringar av olika ord eller förkortningar.

 

1. IKASP skyldigheter och rättigheter

IKASP garanterar att: a) Fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar b) Tillhandahålla tjänsterna med accepterad service o skicklighet IKASP har rätt att: a) Förändra sin utrustning och mjukvara när som helst, dock utan att vår servicegrad försämras. b) Ta bort, förändra och förhindra publik access till alla eller delar av kundens konto, där den uppenbarligen bryter mot acceptabel användning eller att dess användning eller verksamhet är olaglig. c) Polisanmäla eventuell brottslig verksamhet via IKASPs tjänster. d) Kontakta kunder som ej följer regler för uppsatta konton (ex vid ökad trafik på webbplats, ska nytt avtal tecknas). e) IKASP har rätt att göra kreditupplysning på kund innan order godtas

2. Kundens rättigheter och skyldigheter

Kunden garanterar att alltid iaktta följande: a) Att noggrant läsa igenom och följa de avtal och regler som gäller för registrering och användning av IKASP tjänster. b) Använda avtalade tjänster i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar c) Säkerställa att tredje part inte äger rätt att ta bort eller förändra kundens tillgångar från leverantörens driftställe i enlighet med avtalade villkor. d) Kunden förbinder sig att följa de bestämmelser som gäller på området ex. Intrång i nätverk, olaga spridning och publicering, oönskad e-postreklam (s.k. spam) eller annat användande som av vad IKASP anses vara stötande eller oacceptabelt. e) Olika former för kontinuerlig överföring av filer via ftp eller liknande applikationer till IKASPs system, som ej har med uppdatering av hemsida att göra, godkännes ej. Exempel på detta är är tex. webcam-funktioner där en bild uppdateras var 30 sekund.

3. Betalningsvillkor

Beställning av tjänst är bindande då kund godkänt dessa villkor i samband med beställning av någon utav de tjänster IKASP erbjuder. Godkännandet av detta avtal görs när man klickar på knappen ”Jag har läst och accepterar villkoren”. En del tjänster kräver godkännande av andra avtal. IKASP åtar sig att leverera dessa avtal till kund för dennes godkännande vid beställning och registreringstillfället.

Kunden betalar IKASP för de tjänster som kunden beställt, i enighet med gällande prislista, tills den dag tjänsten är skriftligen uppsagd eller uppsagd via giltig inloggning på kundens egna administrationshemsida (Kundkonto) tillhandahållen av IKASP (Vid skriftlig uppsägning gäller det datum då IKASP mottar brevet). Justering av priser kan ske med 10 dagars varsel.

3.1 Ångerrätt

När betalning kommit Ikasp Nätverkslösningar AB tillhanda, samtycker kunden till att fullgörandet av den beställda tjänsten påbörjats och därmed all ångerätt går förlorad.

Lagtexten i sin helhet finns på: http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20000274.HTM

Utdrag ur lagtext ovan: 14 § ”Vid distansavtal har konsumenten inte ångerrätt, om avtalet gäller 1. en tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen

3.2 Faktura

När kund valt att betala de beställda tjänsterna med faktura, betalas fakturan inom 10 dagar. Betalning av faktura sker till det post eller bankgironummer Ikasp Nätverkslösningar AB anger på fakturan. Vid för sen betalning har IKASP rätt att debitera ytterligare 50 sek i förseningsavgift. Om betalning ej inkommit inom 30 dagar äger IKASP rätten att gå vidare med ärendet till inkasso/kronofogden varpå ytterligare avgifter tillkommer.

3.3 Återbetalning

IKASP ansvarar inte för de kunder som inte utnyttjat sina tjänster och betalar inte tillbaka pengar för outnyttjade tjänster. Vid kreditering av Paypalköp tas en krediteringsavgift om 3.4% + €0.35 EUR för varje kreditering. Vid kreditering av Kreditkort tas en krediteringsavgift om 4.5% för varje kreditering.

3.4 Förskottsbetalning

Vid beställning från kund av höga volymer äger IKASP rätten att kräva förskottsbetalning. Om kund väljer förskottsbetalning, som betalningsmetod, aktiveras inte beställda tjänster förrän IKASP tillhandahållit betalningen. IKASP kan även i andra fall begära förskottsbetalning från kunden.

3.5 Chargeback

Chargeback för betalningar som genomförts via PayPal eller kontokort betraktas och hanteras av IKASP som bedrägeri.

Konflikter skall lösas direkt med IKASP alternativt hanteras via rättsliga instanser.

Genomförs en chargeback avslutas alla tjänster med IKASP och kundens kundkonto avslutas. IKASP tillhandahåller kunden transferkoder för de domäner som registrerats. Eventuell domänadministration måste ske via IKASP supportkanal. Detta sker oavsett det slutgiltliga utfallet av utförd chargeback. Om så krävs sker också polisanmälan.

4. Domännamnsregistrering

När kund hos IKASP registrerar ett domännamn, godkänner kunden även den aktuella toppdomänens (registerhållarens) generella villkor och avtal, se "Specifika villkor för toppdomäner (TLD)" nedan. Kontakta IKASP om villkor för den aktuella toppdomänen saknas vid registreringstillfället.

Alla gTLD (generiska toppdomäner) samt alla ccTLD (länders toppdomäner),där annat ej angivits enligt lokala villkor, lyder under UDRP: http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.

4.1 Registrering av domännamn

 

4.1.1 Generisk toppdomäner under ICANN (ex. .com, .net, .info., .biz)

Domänamn som lyder under ICANN, primärt de generiska toppdomänerna, måste verifieras av ägaren efter att domänen registrerats. Efter att domänen registrerats skickas ett brev med e-post till den kontaktadress som uppgivits som ägare till domänen. Detta brev måste besvaras inom 15 dagar enligt de instruktioner som ges i brevet. Om brevet inte besvaras enligt instruktionerna kommer domänen att pekas om mot en webbplats där instruktioner ges för hur domänen kan aktiveras.

Samma procedur kommer att användas om kontaktuppgifterna för domännamnet ändras framöver.

En e-postadress behöver endast bekräftas en gång.

Mer information finns på:

4.1.2 Landsdomäner

Se avsnitt "Specifika villkor för toppdomäner" nedan.

4.2 Förnyelse av domännamn

Priser för förnyelse av domännamn framgår av vår hemsida, se http://registrera-doman.se/priser.php. Denna sida innehåller alltid aktuella priser.

Påminnelse om att förnya domän skickas ut via e-post. Den första skickas 60 dagar före förnyelsedatum. Nästa skickas 35 dagar innan. Ytterligare tre påminnelser skickas därefter. Påminnelser skickas till den e-postadress som angetts för kundkontot.

Domän kan förnyas till ordinarie pris fram till dess förfallodatum. Förnyelse därefter kan vara behäftat med extra avgifter, dock aldrig större än 4000 SEK+moms, plus kostnad för förnyelse av domänen. Varje toppdomän har emellertid en karenstid inom vilken domänen kan förnyas till ordinare pris. Karenstiden räknas från domänens förfallodatum.

4.3 Transfer av domännamn

Transfer av domän till annan registrar kan ske enligt de regler som gäller för respektive toppdomän. Samtliga tjänster som ingår när ett domännamn registreras genom IKASP förfaller samtidigt som domännamnet flyttas. Exempel på tjänster som upphör är DNS, vidarebefodring av url och e-post, e-postkonton. Data raderas och kan inte återställas.

4.4 Lokal kontakt / Trustee tjänst

För de domännamn som kräver hjälp av tredje part för att uppfylla registreringsvillkoren under en viss toppdomän kan IKASP ej hållas ansvarig för någon av de inblandade tredje parterna. Detta gäller exempelvis om en tredje part som agerar lokal kontakt går i konkurs, köps upp eller på annat sätt beter sig olämpligt. IKASP kan heller inte hållas ansvarig för beslut från toppdomänens Registry som kan påverka dessa typer av domännamn. Eftersom domännamn kan komma att avregistreras godtar kunden de risker som medföljer dessa typer av registreringar. Om detta någonsin skulle inträffa kommer vi hjälpa till att rätta till problemen så gott det går. IKASP kommer ej att betala någon ersättning för skador som kan uppstå pga tredjepartsregistreringar.

Kund bör försäkra sig att registreringen genomförts korrekt trots att denne fått bekräftelse. Det gör man enkelt via IKASP whois. Det tar ca 24- 48h innan denna information syns. IKASP åtar sig att registrera gTLD direkt av en ICANN Ackrediterad Registrar och ccTLD direkt av registerhållaren eller av en av dess godkända ombud.

Kontaktinformationen som anges kommer att vara offentligt åtkomligt via Internet hos den aktuella registerhållaren för toppdomänen. Ex; Om ni registrerar en .se-domän så kommer kontaktuppgifterna att finnas/behandlas hos både IKASP och hos registerhållaren för .se vilket i detta fallet är .SE. Om kund ej vill att dess uppgifter ska vara publika via Internet erbjuder IKASP en anonymiseringstjänst för vissa toppdomäner.

Kunden och de kontaktpersoner som är angivna i domännamnregistreringen, godkänner alltså att personuppgifter och kontaktinformation blir publikt tillgängligt via Internet. Det är användarens/beställarens skyldighet att informera om ovan och ha tillstånd av kontaktpersoner angivna i de fall sådan anges.

Under inga villkor denna tjänst kan användas för att dölja information om registranten för olagliga aktiviteter såsom men inte begränsat till : skicka spam , distribuera olagligt eller piratkopierat material, användning av copyright material. IKASP förbehåller sig rätten att ta bort Proxy registreringar efter egen bedömning.

I fall av en UDRP förfarande eller ett " cease and desist " riktar sig till klienten förbehåller sig IKASP sig rätten att helt avslöja de dolda registranten detaljerna. Kunden kommer att få en 24 timmars förhandsanmälan via mail / telefon om den whoisprivacy kontakt som kommer att tas bort .

Brevpost som skickas den i whois synliga adressen skickas inte vidare till ägaren av domänen.

4.5 Anonymiseringtjänst / whois proxy

Under inga villkor denna tjänst kan användas för att dölja information om registranten för olagliga aktiviteter såsom men inte begränsat till : skicka spam , distribuera olagligt eller piratkopierat material, användning av copyright material. IKASP förbehåller sig rätten att ta bort Proxy registreringar efter egen bedömning.

Kunden bekräftar att gottgöra IKASP för alla finansiella och juridiska frågor som uppstår från användning av WhoisPrivacy tjänsten

Kommunikation från tredje part med den registrerade kunden kommer endast att överlämnas om de skickas med e-post . För att skydda kunden från spam kommer ändras e-postadressen i whois var 14:de dag.

I fall av en UDRP förfarande eller ett " cease and desist " riktar sig till klienten förbehåller sig IKASP sig rätten att helt avslöja de dolda registranten detaljerna. Kunden kommer att få en 24 timmars förhandsanmälan via mail / telefon om den whoisprivacy kontakt som kommer att tas bort .

Brevpost som skickas den i whois synliga adressen skickas inte vidare till ägaren av domänen.

Transfereras domännamnet till annan leverantör upphör anonymiseringstjänsten att gälla utan att någon återbetalning av erlagda avgifter sker.

5. Webbhotell, VPS och dedikerad server

 • Abonnenten ansvarar gentemot IKASP för att information som hanteras inom Abonnemanget inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning.
 • När information kan lämnas av utomstående användare på webbsidor som omfattas av Abonnemanget är Abonnenten ansvarig för att ha sådan uppsikt över informationensom är nödvändig för att förhindra fortsatt spridning enligt vad som krävs enligt gällande lagstiftning.
 • Abonnenten förbinder sig att inte nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till IKASPs system, vilka inte är avsedda för Abonnenten och att inte heller på annat sätt agera i strid mot gällande lagstiftning vid sin användning av Abonnemanget. Abonnenten förbinder sig vidare att inte sprida datavirus eller någon annan form av skadlig kod.
 • IKASP har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i Abonnemanget om det skäligen kan antas att fortsatt spridning strider mot lag eller annan myndighetsförfattning, eller om informationen annars uppenbarligen strider mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om IKASP orsakas driftsstörningar vilka skäligen kan antas bero på fel i Abonnentens program eller andra tekniska störningar hänförliga till Abonnenten. IKASP har rätt att ta del av all information som hanteras i Abonnemanget för att kunna fullgöra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.
 • Abonnenten får inte upplåta eller sälja hela eller delar av Abonnemanget till tredje part utan skriftligt tillstånd från IKASP.
 • Abonnenten ansvarar för att de domäner som läggs in och administreras under webbhotellskontot tillhör Abonnenten.
 • Abonnenten skall alltid ha korrekt, uppdaterad information registrerad hos IKASP som kan identifiera abonnenten inklusive nödvändig kontaktinformation.

6. Avstängning av abonemang

IKASP äger rätt att med omedelbar verkan stänga av ett abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet av kunds erlagda avgifter om det visat sig att kund utnyttjat abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är:

 • Spridande av information som kan bedömas vara olaglig samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
 • Att via sin webbsida sprida information av pornografisk eller annan anstötlig natur som är olaglig eller tangerar det olagliga.
 • Marknadsföring via utskick till e-postadresser (så kallad SPAM eller mailbombing) om mottagaren ej i förväg givit sitt samtycke till detta. Detta gäller även spam/marknadsföring/korspostning i nyhetsgrupper. Efter två (2) anmälningar av spam kancelleras kontot ofrånkomligen och någon återbetalning av erlagda avgifter ges ej.
 • Att använda av IKASP ej i förväg godkänd serverprogramvara, vilket inkluderar men ej är begränsat till egna servrar, irc-bottar, t ex. eggdrop, "streaming audio", "streaming video" eller "chat room".
 • Nyttjande av server resurser som medför en avsevärd belastning på servern och därmed svårt påverkar dess prestanda.
 • Annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet uppstått för IKASP, IKASPs system, övriga abonnenter eller Internet och därmed sammankopplade nätverk.
 • Att bryta, eller försök till att bryta, sekretess och/eller integritet av information tillhörande (data) systemet eller andra informationsägare. Exempel är att läsa systemfiler på servrar, läsa andra användares filer.
 • Innhåll, eller länkar till, innehåll som kan upplevas som kränkande av person eller grupper

Det får inte förekomma några så kallade ”denial of service (DoS)” attacker. Om IKASP finner att ni använder er av, eller deltar i, aktiviteter av typ DoS attacker kommer ert konto att stängas av omedelbart i avvaktan på utredning av IKASP. Detta gäller således även om ni utsätts för en DoS attack.

Att skicka kommersiell reklam per e-post oombett är inte tillåtet och resulterar i att kontot stängs av eller avslutas. Vid användning av e-post listor, t.ex. nyhetsbrev, skall verfierad (dubbel) opt-in användas, se SpamHaus FAQ, http://www.spamhaus.org/faq/answers.lasso?section=Marketing%20FAQs, för mer information om hur man sätter upp en maillista på ett korrekt sätt.

Abbonemang stängs omedelbart av vid utebliven betalning. Abbonemang stängs också av om några oreglerade finansiella anspråk föreligger mellan parterna.

7. Support

IKASP tillhandahåller kostnadsfri support genom Kundtjänst, http://registrera-doman.se/support.php. Utöver kostnadsfri support erbjuder IKASP timmdebiterad support á 850 kr/timme inkl. moms. Minsta debiterbar tid är 30 minuter.

Webbhotell

Följande, dock inte begränsat till, omfattas inte av den kostnadsfria supporten:

Installation och felsökning av egna installerade applikationer Felsökning och uppgradering av applikationer som ingår i Installatron, Fantastico, Plesk PowerPack och cPanel förinstallerade skript och applikationer. Hävning av spamblockerade domäner och IP adresser.

Nyckelfärdig VPS

Följande, dock inte begränsat till, omfattas inte av den kostnadsfria supporten:

Installation och felsökning av egna installerade applikationer Hävning av spamblockerade domäner och IP adresser. Uppgradering av OS och applikationer. Exempel på applikationer är ISPConfig, apache, mysql, php.

Egen Server samt övriga VPS

IKASP tillhandahåller som standard endast support för felaktig hårdvara. Servern övervakas och då hårdvara går sönder byter IKASP hårdvara kostnadsfritt. Byte av hårdvara sker under kontorstid, vardagar 08:00-17:00 CET. IKASP garanterar på intet sätt hur snabbt felåtgärd påbörjas.

8. Registrering och användning av kunduppgifter

Kontaktinformation, som kunden registrerar sig med, kommer IKASP att använda i form av ett internt kundregister. Kunder godkänner härmed att IKASP använder dessa uppgifter i kommunikation mellan parterna. IKASP åtar sig att inte ge ut information om kunder till extern part. Hos IKASP råder generell tystnadsplikt.

9. IKASPs ansvar och ansvarsfrihet.

IKASP gör säkerhetskopiering, av kundens filer för hemsidan, med god marginal. Kund bör ändå själv ansvara för egen säkerhetskopiering av filer som finns på kunds konto hos IKASP. IKASP ansvarar inte för några som helst följder av kunds eventuella dataförluster eller driftsstörningar.

Eventuella driftstörningar hos IKASP åtgärdas så fort som möjligt. IKASP råder ej över felaktigheter eller avbrott hos andra operatörer. IKASP blir inte skyldig för vare sig skadestånd eller återbetalning på grund av eventuell problem/fel/driftstörning. IKASP friskriver sig och sina anställda från allt ansvar gentemot kunden för skada, såväl direkt som indirekt. IKASP har rätten till ersättning, från kund, för kostnader uppkomna efter missbruk av villkor eller avtalad tjänst.

10. Force Majeure

IKASP är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter skall bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddela så att rådande omständigheter tas i beaktande gällande dess skyldigheter.

11. Uppsägningar Domännamn

Domännamn har i regel ingen uppsägningstid, se undantag nedan. Vill man att domännamnet skall fortsätta fungera efter åren man betalt för, betalar man en årlig förnyelseavgift. IKASP åtar sig att meddela kund via e-post när det är dags för förnyelse. Om kund ej väljer att förnya domännamnet raderas namnet. Se "Specifika villkor för toppdomäner (TLD)" nedan.

Domännamn under toppdomänerna .dk .no .ee .lt sägs skriftligen upp eller via administrations sida MINST 3 månader (90 dagar) innan registreringsperiodens slut. Detta för att varierande uppsägningstider råder världen över. Som villkor för registrering av dessa skall speciell uppsägningsblankett godkännas och undertecknas och skickas till IKASP innan registreringen utförs.

Förnyelseavgifter för fortsatt registrering faktureras i största möjliga mån direkt från IKASP (undantag finnes). Se mer specifikt under registreringsregler för aktuell toppdomän. Om uppsägning ej kommit IKASP tillhanda innan dessa tider så faktureras förnyelse kostnaden + en administrativ avgift av 250:- per domännamn om inget annat är avtalat. Se vidare regler under respektive toppdomän

12. Uppsägning av Webbhotell, VPS, dedikerad server, e-posttjänster och andra Internettjänster

Avgift för webbhotell och andra Internettjänster betalas för hela perioden som är avtalad. IKASP har varierande avtalstider på olika tjänster. Detta skall tydligt anges vid varje tjänst. Om ni önskar säga upp Internettjänst görs detta skriftligen eller via administrations sida. Ny betalningsperiod börjar gälla dagen efter föregående betalningsperiods slut, om ingen giltig uppsägning kommit IKASP tillhanda i tid. Har inte betalning kommit IKASP tillhanda på förfallodagen avslutas den aktuella tjänsten och all data raderas.

Undantag: I de fall domännamnet och den aktuella webbtjänsten köptes tillsammans som ett paketerbjudande räcker det med en uppsägning av detta paket. Denna uppsägning innefattar i så fall både domännamnet och tjänsten kopplad till denna. För ett paket med en gTLD kopplad gäller en månad och för ett paket med en ccTLD gäller tre månader

IKASP har rätt att säga upp avtal angående tjänst med 30 dagars notis. Outnyttjad tid kommer i dessa fall återbetalas om dessa har betalts i förväg. Återbetalning sker dock inte om vi anser att avtalsbrott skett. Om avtalsbrott även medför extra kostnader för IKASP kommer den aktuella kund debiteras.

13. Avtalsändringar

Överlåtelse av avtal till tredje part är ej tillåtet om inget annat är överenskommet. IKASP har ensam rätten att ändra delar av detta avtal. Ändring kan dock ej medföra större kostnad för kund vid redan ingångna avtalsperioder om inget annat är överenskommet. Aktuella villkor finns alltid här: http://registrera-doman.com/villkor.php.

14. Tvist

Tvister angående detta avtal skall avgöras med hjälp av svensk lag. I de fall tvisten går så långt som till rättsliga förhandlingar skall dessa avgöras i Stockholms Tingsrätt.

15. IKASP följer Dataskyddslagen

IKASP behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning.

IKASP hanterar data enligt vårt "Data Processing Agreement".

IKASP samlar in och sparar data som krävs för att leverera sina tjänster. Endast personuppgifter med koppling till IKASP hemsida eller i IKASP kontrollpanel/backend sparas. När det gäller data på t.ex virtuella eller dedikerade servrar, lagringsplattformar med mera så behandlar IKASP inte denna data på annat sätt än att IKASP eventuellt tar backup utifrån ett katastrofperspektiv. IKASP förädlar inte denna data, IKASP delar den inte med någon tredje part och IKASP replikerar/backupar den inte utanför den region man valt när man skapade tjänsten i kontrollpanelen. Om känsliga data och/eller personuppgifter sparas så rekommenderar IKASP att någon form av kryptering används där datan avses konsumeras/processas. IKASP "Privacy Policy" beskriver vad IKASP sparar och varför.

A1 Specifika villkor för toppdomäner (TLD)

A1. Övriga registreringsvillkor

Nedan listas övriga avtalskrav som du, i egenskap av registrant, också måste godkänna Om ni vill registrera ett domännamn i dessa register.

.SE är toppdomänen för Sverige

Registry Hemsida:    https://www.iis.se/
Registry Villkor:    https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf (english)
Registrera Domäns registreringsvillkor för .SE:   https://registrera-doman.se/iis/registrar_registrant_sv.pdf
Instruktion för identifiering av innehavare:   https://registrera-doman.se/iis/Instruktion2-identifiering.pdf
.SE:s INTEGRITETSPOLICY:   https://registrera-doman.se/iis/Bilaga3-Personuppgifter.pdf
Policy Tvistelösning:    https://www.iis.se/domaner/tvistlosning/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=se.

.NU är toppdomänen för Niue

Registry Hemsida:    https://www.iis.se/
Registry Villkor:    https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv_nu.pdf
Registrera Domäns registreringsvillkor för .NU:   https://registrera-doman.se/iis/registrar_registrant_sv.pdf
Instruktion för identifiering av innehavare:   https://registrera-doman.se/iis/Instruktion2-identifiering.pdf
.NU:s INTEGRITETSPOLICY:   https://www.iis.se/docs/terms-and-conditions-nu.pdf
Policy Tvistelösning:    https://www.iis.se/domaner/tvistlosning/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=se.

.AC is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Ascension Island.

Registry Hemsida:    http://www.nic.ac
Registry Villkor:    http://www.nic.ac/terms.html
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ac/dres.html
Begränsningar:   
* Most of the registrations are performed in near realtime. However, special domain names such as weird iDNs or abusive names will require manual approval by the registry

* Min./Max nameservers 1-13

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ac.

.AE is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of United Arab Emirates.

Registry Hemsida:    http://nic.ae/nicae/uaenic/english/index.jsp
Registry Villkor:    https://www.nic.ae/content.jsp?action=termcond
Policy Tvistelösning:    http://www.tra.gov.ae/complaints_system.php
Begränsningar:    A minimum number of 2 nameservers must be specified.
Ipv6 is not possible.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ae.

.AF is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Afghanistan

Registry Hemsida:    http://adras.af
Registry Villkor:    http://www.nic.af/domainpolicy.htm
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.af/domainpolicy.htm
Begränsningar:    Max. 13 Nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=af.

.AF is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Afghanistan

Registry Hemsida:    http://adras.af
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.af/domainpolicy.htm
Begränsningar:    Max. 13 Nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.af.

.AF is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Afghanistan

Registry Hemsida:    http://adras.af
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.af/domainpolicy.htm
Begränsningar:    Max. 13 Nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=net.af.

.AF is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Afghanistan

Registry Hemsida:    http://adras.af
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.af/domainpolicy.htm
Begränsningar:    Max. 13 Nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.af.

Registry Hemsida:    http://nic.africa/en/home/
Registry Villkor:    http://nic.africa/en/home/
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=africa.

.AG is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Antigua and Barbuda

Registry Hemsida:    http://www.nic.ag/
Registry Villkor:    http://www.nic.ag/terms.htm
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ag.

.AG is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Antigua and Barbuda

Registry Hemsida:    http://www.nic.ag/
Registry Villkor:    http://www.nic.ag/terms.htm
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.ag.

.AG is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Antigua and Barbuda

Registry Hemsida:    http://www.nic.ag/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=net.ag.

.AG is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Antigua and Barbuda

Registry Hemsida:    http://www.nic.ag/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.ag.

.AM is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Armenia.

Registry Hemsida:    https://www.amnic.net
Policy Tvistelösning:    http://dot.am/policy.html
Begränsningar:   
* A maximum number of 4 nameservers may be specified.

* Registry restrictions for domain names: Please note: Geographical names, country names and two/three-letter country codes (ISO > 3166 Country Codes), widely known acronyms and abbreviations, generic terms, also the registry can revoke a domain if it is proved that the domain is being used for spreading spam and/or any illegal or inappropriate purposes (to stir up an international, ethnic, religious discord, to abet in international terrorism, to promote violence, to boost up pornography, to support trafficking).

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=am.

.AMSTERDAM is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.amsterdam/
Registry Villkor:    http://nic.amsterdam/#documents
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions
The Landrush period is designed to give priority to Amsterdam based institutions, businesses and individuals. The Landrush Period is open to all.
The Priority Ranking Schedule can be found [http://geefmijmaar.amsterdam/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/03/dotAMSTERDAM-Annex-5_-Launch-Policy_CLEAN-1.1-17-03-2015-JS-03711.pdf here].

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=amsterdam.

.COM.AR is the a so-called country code domain (ccTLD) of Argentina.

Registry Hemsida:    http://www.nic.ar/
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ar/
Begränsningar:   
* Min. 2 nameservers and Max 5 nameservers can be given.

** It is not allowed by Nic.AR to use the same IP address for two name servers

* Our Trustee service is required to manage .COM.AR domains.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.ar.

Registry Hemsida:    https://art.art/
Registry Villkor:    https://art.art/legal/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=art.

.AS is the offical country code Top-Level-Domain of American Samoa.

Registry Hemsida:    http://www.nic.as
Policy Tvistelösning:    http://www.channelisles.net/tandc.shtml

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=as.

.ASIA is the official domain extension for the Pan-Asia and Asia Pacific Internet community.

Registry Hemsida:    http://www.registry.asia
Registry Villkor:    http://www.dot.asia/asia-registry/registry-policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.registry.asia/policies.html
Begränsningar:   
* Nameservers can only be given in the following combinations:

** No name servers at all

** 2 - 13 name servers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=asia.

.AT is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Austria.

Registry Hemsida:    http://www.nic.at
Registry Villkor:    http://www.nic.at/en/terms/
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.at/de/agb/ag_agb.asp
Begränsningar:   
* min. 2 / max. 8 nameservers

* P.O. box not allowed as owner address

* No other restrictions
Please take note that new policies will apply from April 15th 2015 in reference to an EU-Customerpolicy.
It regulates, among other consumer-information requirements for Electronic Contracts.
In Austria it is regulated in Konsumentenschutzgesetz (KSchG) and Fern- and Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG), in other EU-Countries in their national law.
This right applies to all individuals who are holders of an .AT domain, regardless of their country of origin.
Because according to austrian law by registering an .AT Domain a contract comes between Domain-Holder and NIC.at.

The customer needs to be fully informed about the product, the price, conditions, suppliers etc. before, during and after the order as well as there need to be information about his right to withdraw.

You can find all changes [https://www.nic.at/en/service/legal_information/ here]!

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=at.

.AT is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Austria.

Registry Hemsida:    http://www.nic.at
Registry Villkor:    http://www.nic.at/en/service/legal_information/terms_conditions/
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.at/de/agb/ag_agb.asp
Begränsningar:   
* P.O. box not allowed as owner address

* No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=co.at.

.AT is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Austria.

Registry Hemsida:    http://www.nic.at
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.at/de/agb/ag_agb.asp
Begränsningar:   
* P.O. box not allowed as owner address

* No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=or.at.

.BA is the ccTLD of Bosnia and Herzegovina

Registry Hemsida:    http://nic.ba
Begränsningar:    There are no restrictions currently.
Foreign and local companies can register domains with a local administrative contact. Personal registrations possible with copy/scan of ID card from Bosnia and local address, phone
Our partner provides local presence.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ba.

.BABY is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.nic.baby/
Registry Villkor:    http://www.nic.baby/policies.html
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=baby.

.BAR is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.bar
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bar.

.BE is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Belgium - NEW: IDNs available

Registry Hemsida:    http://www.dns.be
Registry Villkor:    http://www.dns.be/en/home.php?n=43.001
Policy Tvistelösning:    http://www.dns.be/en/legal/domain_name_disputes/general_principle
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=be.

.BERLIN - The top level domain for the capital of Germany

Registry Hemsida:    http://nic.berlin
Registry Villkor:    http://dot.berlin/sites/dot.berlin/files/images/BERLIN-Registrierungsrichtlinien.pdf
Policy Tvistelösning:    http://dotberlin.de/files/u4/BERLIN-Sunrise-Dispute-Resolution-Policy-SDRP.pdf
Begränsningar:    Please note:

* One of the Whois contacts (owner, admin or tech contact) has to have an address in Berlin.

* In order to comply with the policy of .BERLIN we kindly remind you that all Registrants that registered a .BERLIN domain name need to comply with the .BERLIN registration requirements published [http://dot.berlin/sites/dot.berlin/files/images/BERLIN-Registration-Policy.pdf here!!!]

* Reserved domain names are sold by the registry themselves, wherefore it is only possible to register those domain names with an authcode acquired from the registry. ([http://dot.berlin/sites/dot.berlin/files/images/BERLIN-Reserved-Domain-Names-Policy.pdf BERLIN-Reserved-Domain-Names-Policy])

** A CheckDomain will provide the following response:
[RESPONSE]
code = 210
description = Domain name available; Domain name not available publicly, RESERVATION

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=berlin.

.BET is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.bet
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.
All three-character number domains (nnn.BET) are premium domains.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bet.

.BI is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Burundi.

Registry Hemsida:    https://whois.nic.bi/index.php
Policy Tvistelösning:    https://whois.nic.bi/info.php
Begränsningar:    No pornographic, sexual or racist words such as sex, sexo, porn, porno, gay, lesbian, etc. Also, domain names like www.bi are not permitted. Restricted domain names will not be activated and the money will not be refunded.
A restricted domain is one of these : gov, net, edu, ac, com, co, int, mil, gouv or any other name related to government or public company use. Contact domain@nic.bi if you want to create such a domain. Note however that it will be assigned only if sponsored by an official authority. Generic names are also discouraged (such as bank, nom, art ... or a geographic notion) as it also misleads people.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bi.

.BIBLE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.bible/
Registry Villkor:    http://www.nic.bible/policy
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    ELIGIBILITY:

RSP will ensure through it's Registration Agreement that the registrants acknowledge and agree that
the Registrant will use its registered .BIBLE domain names to associate and identify with the healthy
respect of the Bible.
The Registrant will be respectful of all people as children of God by display Biblical qualities of loving
kindness and charity toward all people, especially when addressing matters of differing doctrines or
practices among the full range of Christian churches and ministries.
Please find more Information in the code of conduct and the Policies:
[http://www.nic.bible/uploads/dotBible_Code_of_Conduct_2015.09.25.pdf Your text to link here...]
[http://www.nic.bible/policy Your text to link here...]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bible.

.BIKE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bike.

.BINGO is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bingo.

.BIO is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://domains.bio
Registry Villkor:    http://domains.bio/bio_policy
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    Organic agriculture compliance mechanisms:
Specific terms of use apply to Registrant who are producers, transformers and retailers, or
otherwise involved in the field of agriculture, food and farming when there is:
- A nexus with the European Union (i.e.: selling, exporting to or trading
agricultural or food product in the European Union) or other relevant markets
where the word “bio” may be used to refer to legally labeled and marketed
organic, biological, ecological, biodynamic, or similarly named goods or
intending to do so (“nexus with the European Union”); and
- No nexus with the European Union.
The Registrant who has no nexus with the European Union must commit to abiding by the
POA.
The Registrant who has a nexus with the European Union must commit to abiding by both:
- The POA;
- The Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic
production and labeling and its derived legislation, or any regulations in
force in other relevant markets (the “E.C Regulations”).
.For the best interest of the consumers and in order for the Registrant to demonstrate its
commitment to the POA, it is recommended to the Registrant to copy and paste on the
Registrant’s website homepage a label provided by the Registry on its website
www.startingdot.com/bio/bio-trust-seal/ (the” the BIO Trust Seal”) that has a permanent html
link to a web page hosted by the Registrant.
More about the information that needs to be provided can be found [http://www.startingdot.com/wp-content/uploads/2014/06/BIO-Domaine-Name-Policy-v2-as-of-30-May-2014.pdf here].

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bio.

.BIZ stands for "Business" and is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://neustarregistry.biz
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    A .BIZ Domain can only be used for a ''bona fide business or commercial use''. A bona fide business use is one of the following:

* To exchange goods, services, or property of any kind;

* In the ordinary course of trade or business; or

* To facilitate

** the exchange of goods, services, information, or property of any kind; or,

** the ordinary course of trade or business.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=biz.

Registry Hemsida:    https://nic.blog/
Registry Villkor:    https://nic.blog/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    => https://nic.blog/
Please note that some of the policies may not be uploaded by now.
We would like to request you to check the site frequently for updated policies.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=blog.

.BOUTIQUE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=boutique.

.COM.BR is the official third-level domains of Brazil.

Registry Hemsida:    http://nic.br/
Policy Tvistelösning:    http://registro.br/saci/regulamento.html
Begränsningar:   
* Configured name servers are required. A zone check can be found at: http://registro.br/cgi-bin/nicbr/dnscheck

* The Billing-Contact as well as the Owner-Contact need a local presence in Brazil. Therefore you can use our trustee service or provide us with your Brazilian register number (for the owner contact) and a Brazilian contact handle (for the billing contact).

* In case of a Brazilian contact the two letter state value is mandatory:

** Acre - AC

** Alagoas - AL

** Amapá - AP

** Amazonas - AM

** Bahia - BA

** Ceará - CE

** Distrito Federal - DF

** Espíríto Santo - ES

** Goiás - GO

** Maranhão - MA

** Mato Grosso - MT

** Mato Grosso do Sul - MS

** Minas Gerais - MG

** Pará - PA

** Paraíba - PB

** Paraná - PR

** Pernambuco - PE

** Piauí - PI

** Rio de Janeiro - RJ

** Rio Grande do Norte - RN

** Rio Grande do Sul - RS

** Rondônia - RO

** Roraima - RR

** Santa Catarina - SC

** São Paulo - SP

** Sergipe - SE

** Tocantins - TO

* In order for an organization to be eligible for ORG.BR names registration it must prove it is a non-governamental and not-for-profit organization. Therefore our trustee service can not be used.

* A domain might not be available for registration by having participated in more than six (6) consecutive release processes. Details about the liberation process can be found [https://registro.br/dominio/proclib.html here].

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.br.

.COM.BR is the official third-level domains of Brazil.

Registry Hemsida:    http://nic.br/
Policy Tvistelösning:    http://registro.br/saci/regulamento.html
Begränsningar:    Configured name servers are required.
The Billing-Contact as well as the Owner-Contact need a local presence in Brazil. Therefore you can use our trustee service or provide us with your Brazilian register number (for the owner contact) and a Brazilian contact handle (for the billing contact).
In order for an organization to be eligible for ORG.BR names registration it must prove it is a non-governamental and not-for-profit organization. Therefore our trustee service can not be used.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=net.br.

.BZ is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Belize.

Registry Hemsida:    http://www.belizenic.bz/
Registry Villkor:    http://www.afilias.info/legal-notices
Policy Tvistelösning:    http://www.belizenic.bz/content.php?action=show_agreements
Begränsningar:   
* min. 2, max. 13 nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=bz.

.CAB is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cab.

.CAFE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cafe.

.CAM is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.cam/
Registry Villkor:    http://www.nic.cam
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cam.

A .CASA domain can be used and registered by anyone or any corporation.

Registry Hemsida:    http://mm-registry.com/
Registry Villkor:    http://mm-registry.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=casa.

.CASINO is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=casino.

.CC is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Cocos (Keeling) Islands

Registry Hemsida:    http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/registry-services/cc-domain-names/index.xhtml?loc=en_US
Registry Villkor:    http://www.verisigninc.com/en_US/legal/index.xhtml
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cc.

.CENTER is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=center.

dotCEO is designed to provide the world’s business leaders with an exclusive and gated community to manage and protect their online reputation

Registry Hemsida:    http://nic.ceo
Registry Villkor:    http://nic.ceo/overview.html
Policy Tvistelösning:    http://nic.ceo/CRS.html
Begränsningar:    Please note:
To join the CEO Network (social interaction add on being released later this year), the user will need to be a CEO

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ceo.

.CF is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Central African Republic.

Registry Hemsida:    https://my.freenom.com
Begränsningar:   
*Contact updates are possible except for name & country of registrant. If you want to update this, you need to do a change of registrant procedure.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cf.

.CH is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Switzerland.

Registry Hemsida:    http://www.switch.ch/
Registry Villkor:    https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-resource/download/terms/SWITCH_AGB_en.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.switch.ch/id/terms/
Begränsningar:    Only a fixed number of nameservers can be given with the registration:
none,
2 servers,
3 servers or
4 servers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ch.

.CL is the official country code Toplevel Domain (ccTLD) of Chile.

Registry Hemsida:    http://nic.cl
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.cl/reglamentacion.html
Begränsningar:   
* Min. / max. 2 -13 namserver(s)

* Only individual and juridical persons can register domain names under the ccTLD "cl".

* For Chilean citizens, it is optional to provide the correct borough and corresponding number ([[Media:CL_Comuna_liste.pdf|Comuna numbre]]); a zip code is mandatory at all

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cl.

.CLICK is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.uniregistry.com
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=click.

.CLOTHING is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=clothing.

.CLOUD is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    https://nic.cloud/home.aspx
Registry Villkor:    https://nic.cloud/policies.aspx
Policy Tvistelösning:    https://nic.cloud/getattachment/Policies/dotCloud-SRDP.pdf.aspx
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cloud.

Registry Hemsida:    http://nic.club/
Registry Villkor:    http://nic.club/Terms/
Policy Tvistelösning:    http://nic.club/Terms/
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=club.

CM, .COM.CM, CO.CM, NET.CM are the official tld and third-level tld domains of the Republic of Cameroon.

Registry Hemsida:    http://www.netcom.cm
Registry Villkor:    http://www.antic.cm/images/stories/data/Charte_de_nommage.pdf
Policy Tvistelösning:    http://netcom.cm/policies.html
Begränsningar:   
* If the name servers of a .CM domain are modified more than three to four times in a month, the domain is set to serverUpdateProhibited for the next four weeks.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cm.

.CN is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of China.

Registry Hemsida:    http://www.cnnic.cn/
Registry Villkor:    http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/
Policy Tvistelösning:    http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/
Begränsningar:   
* Registrants of net.CN Domains must comply to the General Terms and Conditions of .CN Domains:

* General Policies under http://www.cnnic.cn

* [http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35734.htm China Internet Domain Name Regulations]

* CNNIC Internet Domain Name Registration Administration http://www.cnnic.cn/html/Dir/2003/11/27/1522.htm

* [http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35737.htm CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy]

* [http://www1.cnnic.cn/PublicS/fwzxxgzcfg/201208/t20120830_35740.htm CNNIC Domain Name Dispute Resolution Policy Rules]

* The name on the owner handle must be an exact(!) match of the name on the ID-card or company registration certificate (kind of company, for example LTD. must be included!)

* Prohibited Uses for .cn domain names. Registrant may not register or use a domain name that is deemed by CNNIC to:

** Be against the basic principles prescribed in the Constitution of the Peoples Republic of China (“PRC”);

** Jeopardize national security, leak state secrets, intend to overturn the government, or disrupt of state integrity of the PRC;

** Harm national honor and national interests of the PRC;

** Instigate hostility or discrimination between different nationalities, or disrupt the national solidarity of the PRC;

** Violate the PRC’s religion policies or propagate cult and feudal superstition;

** Spread rumours, disturb public order or disrupt social stability of the PRC;

** Spread pornography, obscenity, gambling, violence, homicide, terror or instigate crimes in the PRC;

** Insult, libel against others and infringe other people' s legal rights and interests in the PRC; or

** Take any other action prohibited in laws, rules and administrative regulations of the PRC.

* MIIT ICP Recording

** A ICP number from government institute [http://www.miibeian.gov.cn/ MIIT] is required if the webserver for the domain is located in mainland China. Here you can find a short description -> [[Media:ICP.pdf]]

** A domain certificate can be requested from [http://cpp.cnnic.cn/zh/certificate/certificateCnnic!index.action?decorator=false here]. Please make sure to fill in the domain name and the registrant's telephone number

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cn.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cn.com.

Registry Hemsida:    http://www.cointernet.co/
Registry Villkor:    http://www.cointernet.co/domain/policies-procedures
Policy Tvistelösning:    http://www.go.co/company/domain-management/registration-policies
Begränsningar:    2 - 13 Name servers.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=co.

.COM stands for "Commercial" and is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    https://www.verisign.com/en_US/domain-names/com-domain-names/index.xhtml
Registry Villkor:    https://www.verisign.com/en_US/legal-notices/index.xhtml
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
Begränsningar:   
* [https://www.verisign.com/assets/icannrestricted/idn-icann-restricted.html?inc=www.verisigninc.com ICANN Restricted Code Points]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.

.COMPUTER is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=computer.

.CONSULTING is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://rightside.co/rightside-registry/
Registry Villkor:    http://rightside.co/rightside-registry/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=consulting.

.CX is the offical country code Top-Level-Domain of Christmas Island.

Registry Hemsida:    http://www.nic.cx/
Registry Villkor:    http://www.cocca.cx/index.php/member-policies-/christmas-island/legacy-policy/cx-registrant-agreement.html
Policy Tvistelösning:    http://cocca.cx/modules/smartsection/item.php?itemid=6
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cx.

.CZ is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Czech Republic.

Registry Hemsida:    http://www.nic.cz
Registry Villkor:    http://www.nic.cz/page/314/rules-and-policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.cz/page/314/rules-and-policies/
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=cz.

.DE is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Germany (Deutschland)

Registry Hemsida:    http://www.denic.de
Registry Villkor:    https://www.denic.de/domainbedingungen/
Policy Tvistelösning:    https://www.denic.de/en/service/dispute/
Begränsningar:   
* Owner or Admin contacts must have a valid address (no P.O. Box) located in Germany.

* Configured nameservers are required.

* A web based [https://www.denic.de/en/service/tools/nast/ ZoneCheck] is available.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=de.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Registry Villkor:    https://www.centralnic.com/support/terms/domains
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.de.

.DK is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Denmark.

Registry Hemsida:    http://www.dk-hostmaster.dk
Registry Villkor:    https://www.dk-hostmaster.dk/en/general-terms-and-conditions
Policy Tvistelösning:    https://www.dk-hostmaster.dk/english/complaints-and-suspension/
Begränsningar:   
* Min./Max nameservers 2-7

* DNS servers for .dk domain names must be approved by DK Hostmaster before sending a registration request.
Register name server
All name servers in the .dk zone must be registered and approved by DK hostmaster.
To get this approval of name servers, the administrator must document the needed technical knowledge about dns, including setting up domain names
on a name server. DK Hostmaster does not support setting up name servers.
As a part of the approving process, the applicant must allow zone transfer from the name servers to:
Name server at DK Hostmaster: hostcount.dk-hostmaster.dk
IPv4 address: 193.163.102.6
IPv6 address: 2a01:630:0:40:3:4:5:6
The form has become obsolete. Please use the following [https://selvbetjening.dk-hostmaster.dk/navneserver/opret link].
'''Approval of name servers will take a minimum of 2 work days to process.'''
When the name servers are approved, the registry will notify you in an email.

* For the change of nameservers please see procedure below
Change name server
This section of DK Hostmasters website directs primary to DNS contacts
Existing name servers must be administrated, using the registry [https://self-service.dk-hostmaster.dk/domain self service].
New name servers can be created using this [https://selvbetjening.dk-hostmaster.dk/nameserver/create link].
Change name servers IP address
When a name server receives a new IP address, DK Hostmaster only needs to update this information, if the name server is a part of the
.dk zone and the name server hosts its own domain.

* If the name server is not in the .dk zone?
It will not be possible to make the update in the .dk zone. The update must be performed in the name servers zone. Ex. .com, .org or .net.

* Does the name server run its own domain?
Changes of the name servers IP addresses must be updated, using registry self service.
How can I see if the name server is running its own domain?
In this example, we use the registry name servers:
authns1.ngdc.net
auth01.dk-hostmaster.dk
auth02.dk-hostmaster.dk
all run our domain: dk-hostmaster.dk
As the name for two of the registry name servers both dk-hostmaster.dk, the registry says, they run their own domain. That is why changes of these name servers
IP addresses, must be updated in the registry self service.
The name server authns1.ngdc.net must be updated in the .net zone.
Changing the name of your name server If the name server is to given a new name, it must be registered, and approved by dk-hostmaster.
After the approval, all domain names can be redelegated internally to the new name server. Then the old name server, can be removed from the .dk zone.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=dk.

.DM is the country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Commonwealth of Dominica

Registry Hemsida:    http://www.nic.dm
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.dm/policies/pdf/DMDispute141004.pdf
Begränsningar:    Min./Max nameservers 2-13
No pornographic, racist or illegal content.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=dm.

.DOMAINS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=domains.

.EC is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Ecuador.

Registry Hemsida:    http://nic.ec
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ec/info/eng/resolution.htm
Begränsningar:    No domain names which:
- are formed by words or phrases that may turn offensive, harsh or that may affect moral or public order or that may go against Ecuadorian Law.
- deal with official aspects or subjects without a proper authorization.
- match with protocol names, applications and terminology of the Internet or domain name terminology , e.g. "http", "web", "www", "ftp", "telnet", "email", etc.
- match identically and under the same level, with existing domain names within the database of NIC.EC.
- match names restricted for registry, according to NIC.EC Policies.
- Country names and city names are blocked.
- Max. 13 namservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ec.

.EC is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Ecuador.

Registry Hemsida:    http://nic.ec
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ec/info/eng/resolution.htm
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=info.ec.

The official Top-Level-Domain of Estonia.

Registry Hemsida:    http://internet.ee/
Policy Tvistelösning:    http://www.internet.ee/eng/domain-disputes
Begränsningar:   
* No Domain Name which is in contravention of public order or generally recognised moral standards or if it may mislead the public.

* Certain domains are blocked and these cannot be registered as a Domain Name. The list of blocked domains is published on the EIF website.

* Certain domains are reserved and these can only be registered as Domain Names under special conditions. The list of reserved domains and the special conditions for their registration are published on the EIF website.

* Legal persons cannot assign as admin contact

* com.ee - Only for companies (incorporated entities) as defined in the Commercial Code

* pri.ee - individuals

* fie.ee - self employed people (sole proprietors) as defined in the Commercial Code

* med.ee - for medical instituations

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ee.

.EMAIL is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=email.

.ES is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Spain.

Registry Hemsida:    http://www.nic.es/
Registry Villkor:    http://www.dominios.es/dominios/en/
Policy Tvistelösning:    http://www.dominios.es/dominios/en/
Begränsningar:   
* Admin-, Tech- and Billing- contact have to be a natural person

* Since 2010 it is no longer possible to change the contact information of the domain holder trough a registrar. The domain holder has to login at the registry with his NIC handle (can be found in whois information). The password can be recovered here -> https://www.nic.es/sgnd/contacto/passRecoverInicializar.action?tContacto.nic. The domain holder will then receive an email with his credentials.

* You can find a list of all blocked domain names here [https://www.nic.es/article/index.action?sec=427&request_locale=en Red.ES] If you like to register one of those domains please contact us.

* You can state between 2 and 7 nameservers

* The email address of the domain holder and admin contact can only be changed by the respective contact at the registry directly.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=es.

.EU is the Top-Level-Domain of the European Union.

Registry Hemsida:    http://www.eurid.eu
Registry Villkor:    http://www.eurid.eu/files/trm_con_EN.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.adreu.eurid.eu/
Begränsningar:    The following categories of companies, organisations and individuals will be able to register a .eu domain:

* undertakings having their registered office, central administration or principal place of business within the European Community;

* organisations established within the European Community without prejudice to the application of national law;

* natural persons resident within the European Community.

* residents of the following countries: Norway, Iceland and Liechtenstein
All others can use our trustee service.

* As there is no existing admin contact at the registry, the admin contact in our system will always be the same as the owner contact.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=eu.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=eu.com.

.EXPERT is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=expert.

.EXPOSED is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=exposed.

.EXPRESS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=express.

.FANS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://dotfans.net/
Registry Villkor:    http://nic.fans/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=fans.

.FI is one of the offical country code Top-Level-Domain of Finland.

Registry Hemsida:    https://www.viestintavirasto.fi/en/fidomain.html
Registry Villkor:    https://domain.fi/info/attachments/5jSiZZ6vx/FICORA37E2006M.pdf
Policy Tvistelösning:    https://www.viestintavirasto.fi/en/fidomain/domainnamedisputeresolution.html
Begränsningar:   
* Although there are no more restrictions for .fi registrations, the registry still demands several extensions which can be seen in the [[#Domain_Registration|Domain Registration]] section.

* DNSSEC does not support SHA-1

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=fi.

.FILM is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.nic.film
Registry Villkor:    http://nic.film/#documents
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    RSP will ensure through it's Registration Agreement that the registrant acknowledges and agrees that:

To support the mission and purpose of the TLD, in order to register or renew a domain name the Applicant or Registrant must:
- be the intended beneficiary of the domain name registration; and
- satisfy both Criteria A and B, as described in this section.
Criteria A – Member of the Film Industry

In order to register a .film domain name, the Registrant or Applicant must be associated with the film industry, which consists of individuals, businesses and organisations that fit into any one of the following categories:
- Actively involved in the Film Industry (e.g. producers, distributors, sales agents, studios, directors, writers, photographers, technicians, actors, press, film festivals, associations); or
- Provide products or services to the Film Industry (e.g. lawyers, agents, PR and marketing firms, financiers, designers, equipment suppliers, domain registrars, IT and hosting providers).


Criteria B – Closely Connected

The Applicant must be closely connected to the domain name. In line with the TLD’s mission and purpose, all Applicants must be able to demonstrate a close connection with the domain name being registered. By way of example and for the purposes of guidance only, the domain name may be:
- a name that includes, or is derived from, one or more words of:
- the Applicant’s organisation or personal name; or
- a good or service that the Applicant provides;
- A name for a film title for which the applicant is the rights holder (e.g. screenplay, production or distribution rights); or
- an event that the Applicant organises; or
- a profession that the Applicant, or its employees, practice.
=>http://go.film/eligibility/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=film.

.FM is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Federal States of Micronesia

Registry Hemsida:    http://www.dot.fm/
Registry Villkor:    http://www.dot.fm/policy.cfm
Policy Tvistelösning:    http://www.dot.fm/policy.html
Begränsningar:    A maximum number of 13 nameservers may be specified.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=fm.

.FORSALE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://rightside.co/rightside-registry/
Registry Villkor:    http://unitedtld.com/policies/UnitedTLD_Registration_Terms.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=forsale.

.FR is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of France.

Registry Hemsida:    http://www.nic.fr
Registry Villkor:    http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentaux_en
Policy Tvistelösning:    https://www.syreli.fr/
Begränsningar:   
* The tech-contact must not be identical with the Owner Contact.

* COM.FR, ASSO.FR and TM.FR 3rd level domains are not available for registration anymore since December 6th 2012. It is also not possible to change the registrant for a .COM.FR, ASSO.FR and TM.FR domain names.

* Both owner and admin contact require a local address within the European Union (please see below list). If one of the contacts has no local address in European Union, you may use our trustee service for both contacts; the trustee service cannot be used only for one of the two contacts.

*Name servers for a .FR domains have to be correctly configured prior to the actual registration.

** .FR does not use name server objects; instead, only glue records are supported, wherefore a ModifyDomain has to be issued and a ModifyNameserver is not sufficient
Registrants from the following European countries are allowed to register domain names under .FR and the other AFNIC TLDs mentioned above:

* AT - Austria

* BE - Belgium

* BG - Bulgaria

* CY - Cypress

* CZ - Czech Republic

* DE - Germany

* DK - Denmark

* EE - Estonia

* ES - Spain

* FI - Finland

* AX - Aland Islands

* FR - France

* GP - Guadeloupe

* GF - French Guiana

* MQ - Martinique

* RE - Reunion

* TF - French Southern Territories

* YT - Mayotte

* PF - French Polynesia

* NC - New Caledonia

* PM - Saint Pierre and Miquelon

* WF - Wallis and Futuna

* GB - United Kingdom

* GI - Gibraltar

* GR - Greece

* HU - Hungary

* IS - Iceland

* IE - Ireland

* IT - Italy

* LI - Liechtenstein

* LT - Lithuania

* LU - Luxembourg

* LV - Latvia

* MT - Malta

* NL - Netherlands

* NO - Norway

* PL - Poland

* PT - Portugal

* RO - Romania

* SE - Sweden

* SI - Slovenia

* SK - Slovakia

* CH - Switzerland
'''Please note''':
=== Restrictions on individuals and corporate entities which are eligible to register a domain name ===
Any individual residing and any legal entity having its headquarters or principal place of business as specified below may apply to register or renew a domain name in each of the top-level domains:

* within the territory of one of the member states of the European Union;

* within the territory of the following countries: Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland.
'''Please note:'''
The domain name holder and the administrative contact must be reachable.
As such, both the holder and the administrative contact must provide details of a valid telephone number and e-mail address, including accurate information to establish their identities. While the domain name is active, they must ensure that such information is kept up-to-date at all times.
=== Reserved domain names ===
Reserved domain names of the registry for special use or special individuals or organizations can be found here http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentaux
=== Prohibited terms and reserved terms ===

* '''Prohibited terms'''
The list of terms that cannot be registered because they are "prohibited terms" includes, in particular
:* Abusive terms
:* Racist terms
:* Obscene terms
:* Terms relating to crime or offenses

* '''Reserved terms'''
The list of terms that are "reserved" and can be registered only subject to
special conditions, based on the identity or rights of the applicant
include, in particular
:* Technical Internet terms
:* Names of regulated professions;
:* Terms relating to government operation;
:* Names of the signatory countries of the Paris Convention;
:* Dedicated names or terms of international organizations;
:* Names of French towns and villages in their base form: the list of reserved terms can be consulted directly on the INSEE website;
:* The name of the French Republic, its national institutions and public services, either alone or associated with words referring to such institutions or services
:* The name of a local authority, inter-municipal agreement with agglomeration-wide fiscal resources, either alone or associated with words or abbreviations referring to local institutions
:* The name of someone in office, associated with words referring to their elective functions.
::Under Article R.20-44-43-IV, provisions 7 to 9 do not prevent the
::renewal of domain names registered before the enactment of France's
::Domain Name Allocation and Management Act 2007, amending the
::French Electronic Communications and Telecommunications Act:
:* By a company whose name is identical to the registered name and which registered that name as a trademark before 1st January 2004
:* By an association whose mission is to defend and promote a protected "designation of origin" for which the name has been registered.
'''The registration of reserved terms may be subject to specific provisions stipulated in the Procedures Manual.'''

* The use of certificates for domain names using trustee service will not be possible.
{{Attention|'''Please Note:'''
AFNIC may delete, on its own decision, some domain names that do not follow the naming charter after identification operations and/or eligibility checks.
From now on, these domain names will no longer be subjected to the redemption period and the outgoing registrar will not be able to restore them.

For technical reasons, the deletion operation will be in two steps:

- AFNIC will transfer the domain names to its own account. In the Whois database, these domain names will appear under the registrar name : '''AFNIC -Opération-Interne'''
- Definite deletion of the domain names by AFNIC.

This deletion without redemption starts immediatly.}}

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=fr.

.FYI is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=fyi.

.GA is the top level country code for Gabon.

Registry Hemsida:    http://nic.ga
Begränsningar:   
*Contact updates are possible except for name & country of registrant. If you want to update this, you need to do a change of registrant procedure.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ga.

.GAME is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.uniregistry.com
Registry Villkor:    http://uniregistry.com/bin/pdf/Acceptable_Use_Policy_and_Terms_of_Service.pdf
Policy Tvistelösning:    http://uniregistry.com/bin/pdf/Sunrise_Dispute_Resolution_Policy.pdf
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=game.

.GD is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Grenada

Registry Hemsida:    http://nic.gd/index.php
Registry Villkor:    http://nic.gd/terms.php
Policy Tvistelösning:    http://nic.gd/terms.php
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gd.

.GG is the official country code Top-Level-Domain of Bailiwick of Guernsey (Guernsey Island).

Registry Hemsida:    http://www.nic.gg
Policy Tvistelösning:    http://www.channelisles.net/tandc.shtml
Begränsningar:    A list of reserved names is maintained by the Registry at its discretion in consultation with the Insular Authorities (the Islands’ Governments). This list is not open to inspection.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gg.

.GL is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Greenland.

Registry Hemsida:    http://www.nic.gl/
Registry Villkor:    http://nic.gl/registration-agreement
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.gl/
Begränsningar:    A minimum number of 2 nameservers is required.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gl.

.GLOBAL is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.global
Registry Villkor:    http://www.nic.global/registry-policies.php
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=global.

.GOLF is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=golf.

.GR is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Greece.

Registry Hemsida:    https://grweb.ics.forth.gr/public/index.jsp?lang=el
Registry Villkor:    https://grweb.ics.forth.gr/public/index.jsp?lang=en
Policy Tvistelösning:    https://grweb.ics.forth.gr/public/index.jsp?lang=en
Begränsningar:   
* A minimum number of 2 correctly configured nameservers have to be specified.

* Ipv6 is not possible.

* A list of rejected domain names can be found [https://grweb.ics.forth.gr/noreg.jsp?lang=en here]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gr.

.GRATIS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gratis.

.GS is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of South Georgia and the South Sandwich Islands.

Registry Hemsida:    http://www.nic.gs/
Registry Villkor:    http://cocca.cx/index.php/member-policies-/south-georgia/legacy-policy/gs-registrant-agreement.pdf
Policy Tvistelösning:    https://cocca.org.nz/
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=gs.

.GURU is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=guru.

.HAMBURG is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.hamburg
Registry Villkor:    http://nic.hamburg
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    Eligible to register a domain name under the top-level domain .HAMBURG is any natural person, legal person, organization or association of persons, if they can demonstrate that they have an economic, cultural, historical, social or any other connection to the metropolitan area of Hamburg, verifiable by:

* their residence or second home, office or place of business, a branch or permanent establishment in the metropolitan area of Hamburg, or

* a contact listed in the Whois (Owner/Admin-C) database with a domicile in the metropolitan area of Hamburg, or

* other appropriate proof e.g. the certification by an employer to enroll at a school or college, or birth certificate.
It is permissible for a proxy or a privacy service to register a domain name, acting for the actual owner of the domain name.

* Reserved domain names are sold by the registry themselves, wherefore it is only possible to register those domain names with an authcode acquired from the registry

** A CheckDomain will provide the following response:
[RESPONSE]
code = 210
description = Domain name available; Domain name not available publicly, RESERVATION

* The .HAMBURG registry kindly reminds that all registrants who registered a .HAMBURG domain name need to comply with the registration requirements published [http://nic.hamburg/richtlinien/ here].

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=hamburg.

Registry Hemsida:    http://nic.hiv
Registry Villkor:    http://new.dothiv.org/en/c/imprint
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=hiv.

.HK is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Hong Kong.

Registry Hemsida:    https://www.hkdnr.hk/
Registry Villkor:    https://www.hkdnr.hk/pdf/HKDNR-Registration_Agreement_13.08.15_v1.1(Eng).pdf
Policy Tvistelösning:    https://www.hkirc.hk/content.jsp?id=30#!/35
Begränsningar:    This domain is unrestricted, however, a company registration number and supporting documents are required (for organizations) or a faxed copy of the personal ID/passport (for individuals) is required for registration.
For a Second-Level '.hk' domain name, applications are accepted from organizations and individuals from both local and overseas.
Use of the word "government", "bank", "assurance", "insurance" or derivatives of these names require additional justification documents.
'''Please note:''' The change of name servers is not free of charge for domain under old contract! To change the name servers you have to accept a special parameter "ACCEPT-NSCHANGE=1". You can check the information with the "StatusDomain" command. The parameter X-HK-CONTRACT-VERSION shows the needed information.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=hk.

.HN is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Honduras.

Registry Hemsida:    http://www.nic.hn
Registry Villkor:    http://www.nic.hn/english/politicas.html
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=hn.

.HOCKEY is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=hockey.

.HOLDINGS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=holdings.

.CO.IL and .ORG.IL are the official country code 3rd level Domains (ccTLD) of Israel.

Registry Hemsida:    http://www.isoc.org.il/domains/
Registry Villkor:    http://www.isoc.org.il/domains/il-domain-rules.html
Policy Tvistelösning:    http://www.isoc.org.il/domains/ildrp.html
Begränsningar:    ;The owner (registrant) of a .il domain name should be a legal entity‎ (could be a person, or a company or an association)::
:* In case of a person, full name should be supplied (no abbreviations like J. Doe).‎
:* In case of a ‎company the relevant suffix such as "Ltd" (or "Inc". "GMBH" etc.) should be ‎specified.
:* In case of a ‎registered association the suffix "RA" should be specified.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=co.il.

.CO.IL and .ORG.IL are the official country code 3rd level Domains (ccTLD) of Israel.

Registry Hemsida:    http://www.isoc.org.il/domains/
Policy Tvistelösning:    http://www.isoc.org.il/domains/ildrp.html
Begränsningar:    If the registrant is a company, it is mandatory to state the legal form of the company, e.g. GmbH, Ltd etc., in the organization field of the registrants contact handle.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.il.

.IN is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of India

Registry Hemsida:    http://www.inregistry.in
Registry Villkor:    http://www.registry.in/system/files/Terms_and_Conditions_for_Registrants_1.pdf
Policy Tvistelösning:    https://registry.in/.IN%20Domain%20Name%20Dispute%20Resolution%20Policy%20%28INDRP%29
Begränsningar:   
* No illegal/ obscene Content: The Registrant undertakes that it shall not register a domain name which is contrary to public policy and that the Content of the website shall not be violative of any Indian Laws.

* For further information please see here -> [[Media:TAC.pdf‎|Terms and Conditions for Registrants]]
''' Please note:''' Privacy or Proxy Services are '''NOT''' permitted by Registry Policy in this TLD. (See Sections 1, 2 and 3 of the "Terms and Conditions for Registrants", available at: [https://registry.in/system/files/Terms_and_Conditions_for_Registrants_1.pdf Terms and Conditions for Registrants])

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=in.

.INFO stands for "Information" and is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.info.info/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=info.

.IO is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of The British Indian Ocean Territory.

Registry Hemsida:    http://www.nic.io
Registry Villkor:    http://www.nic.io/terms.html
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.io/dres.html
Begränsningar:   
* Most of the registrations are performed in near realtime. However, special domain names such as weird iDNs or abusive names will require manual approval by the registry

* Min./Max nameservers 1-13

* TLD does not support status clientTransferProhibited.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=io.

.IS is one of the official country code Top-Level-Domain of Iceland.

Registry Hemsida:    https://www.isnic.is
Policy Tvistelösning:    https://www.isnic.is/domain/rules.php#9
Begränsningar:   
* Nameservers must be pre-configured and [https://www.isnic.is/en/host/new.php registed with ISNIC]

** Following requirements for the nameserver are obliged.

***# The nameservers must be registered with ISNIC.

***# Nameservers must allow connection to UDP port 53, and to TCP port 53 as well ([http://www.ietf.org/rfc/rfc5966.txt?number=5966 see RFC5966])

***# SOA records must be correctly formatted:

***## Master nameserver correctly named in the MNAME field.

***## Working mailbox of responsible party in RNAME field.

***## Times (refresh, retry and expire) according to [http://www.ietf.org/rfc/rfc1912.txt?number=1912 RFC1912]

***# TTL for NS records not lower than 24 hours.

***# Correct NS records. Properly registered in the appropriate zones, both forward and reverse. I.e. the nameserver's name must be included in the PTR record set for the nameserver's IP address.

* Zone check tool is available at https://www.isnic.is/en/host/test

* Min. 1 / Max. 4 nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=is.

.IT is the official country code Top-Level-Domain of Italy.

Registry Hemsida:    http://www.nic.it
Registry Villkor:    http://www.nic.it/documents/regulations-and-guidelines/regulation-of-the-assignation-and-management-of-domain-names-in-the-cctldit.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.it/en/documenti/Regulation5.0.pdf
Begränsningar:   
* Only individual and juridical persons residing in or belonging to a EU Member State can register domain names under the ccTLD "it". All others can use our '''trustee service''' to register a .it domain.

** Austria

** Belgium

** Cyprus

** Czech Republic

** Denmark

** Esthonia

** Finland

** France

** Germany

** United Kingdom

** Greece

** Hungary

** Ireland

** Italy

** Latvia

** Lithuania

** Luxembourg

** Malta

** Netherlands

** Poland

** Portugal

** Slovakia

** Slovenia

** Spain

** Sweden

* The registration of .IT domain names will be extended to entities that have citizenship, or reside or are based in the following countries: IS (Iceland), LI (Liechtenstein), NO (Norway), SM (Republic of San Marino), VA (the Vatican City) and CH (Switzerland) on July 11, 2012.

* Nameservers for an .IT domain have to be correctly configured before the actual registration. The registry checks the Nameservers for a period of 30 days, else the registration will fail and the domain will be deleted.Please check that the following requirements are met:

** The master server stated in the SOA of the zone must be one of the nameservers given with the domain application.

** Each nameserver stated in the application must have a valid NS entry.

** Check your name server configuration [http://dns-check.nic.it/ at the registry]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=it.

.JE is the official country code Top-Level-Domain of Jersey.

Registry Hemsida:    http://www.nic.je
Policy Tvistelösning:    http://www.channelisles.net/tandc.shtml
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=je.

.JETZT is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.jetzt
Registry Villkor:    http://nic.jetzt
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=jetzt.

.JOBS is a dedicated domain name for corporate job offers.

Registry Hemsida:    http://www.employmedia.net/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    Personal registrations are not allowed.
Registrations in .jobs can only be for your "company name", which means your legal or commonly known business name, or at least must include that name.
''Example:'' If you are American Family Life Assurance Company, you may register

* AmericanFamilyLife.jobs

* AmericanFamilyLifeAssurance.jobs

* AmericanFamilyLifeAssuranceCompany.jobs

* AFLAC.jobs

* AFLAC-California.jobs

* AFLAC-Agents.jobs

* ''etc.''
You can not register a domain with the string jobs in the name, e.g. mycompanyjobs.jobs, therefore you can register mycompany.jobs.
For further questions regarding the domain name, you may contact the registry directly. Please contact: General Inquiries Ray Fassett [mailto:ray@goto.jobs ray@goto.jobs] phone: 1-216-426-1500 ext 129

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=jobs.

.JP is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Japan.

Registry Hemsida:    http://jprs.jp/en/
Registry Villkor:    http://jprs.co.jp/en/jpdomain.html
Policy Tvistelösning:    http://jprs.jp/registrar/info/udrp/
Begränsningar:    A local address in Japan is provided automatically.'''Please Note:''' If you are using JP as country code in one of the contact handles (owner, admin, tech or billing contact), the field "state" becomes mandatory and has to contain the 2digit [http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89 JISX040] ([http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:JP ISO 3166-2:JP]) prefecture code.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=jp.

.LAND is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=land.

.LIVE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.unitedtld.com
Registry Villkor:    http://rightside.co/policies/UnitedTLD_TDRP.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=live.

.LONDON is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.london
Registry Villkor:    http://dotlondondomains.london/registry-policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    London Nexus:
Registrants acknowledge and agree that Domain Names are available to individuals or entities who have a physical address in London (The City of London itself and it's 32 London Boroughs); or who in good faith declare that they have an affiliation with or interest in London, such as to provide information, or offer products, goods or services, relevant to London or Londoners.
=> [http://domains.london/wp-content/uploads/2014/04/Dot-London-Naming-Policy.pdf]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=london.

.LOVE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.love
Registry Villkor:    http://getdotlove.domains/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=love.

.LT is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Lithuania.

Registry Hemsida:    http://www.domreg.lt
Registry Villkor:    http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.domreg.lt/static/doc/public/procedural_regulation-en.pdf
Begränsningar:   
* A '''minimum''' number of '''2 correctly configured nameservers''' have to be specified.

* '''Ipv6 is not possible.'''

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=lt.

.LU is the official country code Top Level Domain (ccTLD) of Luxembourg.

Registry Hemsida:    http://www.dns.lu/
Registry Villkor:    https://www.dns.lu/media/content/pdf/EN_Conditions_Generales_my_lu.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.dns.lu/en/EN-LUCondiGen.html
Begränsningar:    Pre-configured nameservers are required. See here for [http://www.dns.lu/en/support/checking-nameservers/ zonecheck]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=lu.

.LV is the country code Top-Level-Domain of Latvia

Registry Hemsida:    http://nic.lv/DNS/
Registry Villkor:    http://www.nic.lv/resource/show/53
Policy Tvistelösning:    https://www.nic.lv/resource/show/61
Begränsningar:   
* Any natural or legal person from any country may obtain rights to use a particular domain name under .LV. To enter into an agreement the natural person has to be at least 18 years old.

* The administrative contact must be a natural person(No legal person, otherwise it will be rejected).

* At least two name servers and a maximum of five

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=lv.

.MAKEUP is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.makeup/
Registry Villkor:    http://nic.makeup/Registry_Policies_and_Launch_Plan_for_dot_makeup.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    '''Compliance with Anti-Bribery Laws'''
RSP will ensure through it's Registration Agreement that the registrants will comply with all applicable commercial and public anti-bribery laws.
'''Eligibility:'''
RSP will ensure through it's Registration Agreement that the registrants acknowledge and agree that to be eligible to register a domainname under the .MAKEUP TLD the registrant has to support the mission and purpose of the TLD, in order to register or renew a domain name in the TLD, Applicants must (as determined by the Registry in its sole and exclusive right):
• Own, be connected to, employed by, associated with, or affiliated with a company that provides makeup and/or cosmetics related products, services, news, and/or content; or be an individual, association, or entity that has a meaningful nexus (as determined by the Registry in its sole discretion) with the cosmetics industry; and
• Possess a bona fide intention to use the domain name in supporting the mission and purpose of the TLD.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=makeup.

.MBA is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=mba.

.ME is the official top-level domain for Montenegro.

Registry Hemsida:    http://www.domain.me/
Registry Villkor:    http://domain.me/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.domain.me/index.php?page=6
Begränsningar:    Third-level registrations are available to Montenegrin individuals and entities only, in the following zones. [http://www.menet.me Me-Net] is the only registrar allowed to register third-level domains in the registry.

* net.me

* org.me

* co.me

* its.me

* priv.me
The University of Montenegro's Center of Information Systems (CIS) is responsible for subdomains beneath these domain names and should be contacted directly:

* edu.me

* ac.me

* gov.me
A list of Reserved Names ([http://www.domen.me/cms/site_files/dotME_Reserved_Names.txt dotME_Reserved_Names.txt] [http://www.domen.me/cms/site_files/dotME_Reserved_and_Premium_Names.pdf dotME_Reserved_and_Premium_Names.pdf]) has been held back for government and registry use. These names are not available for registration by the public.
A list of Premium Names ([http://www.domen.me/cms/site_files/dotME_Premium_Names.txt dotME_Premium_Names.txt] [http://www.domen.me/cms/site_files/dotME_Reserved_and_Premium_Names.pdf dotME_Reserved_and_Premium_Names.pdf]) has been held back, and these names are not currently available for registration. The Registry plans to make these names available in manner(s) to be determined at a later time.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=me.

.MEN is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.men
Registry Villkor:    http://www.famousfourmedia.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=men.

.MENU will target restaurants and food enthusiasts in an effort to contribute to the evolving online culinary experience.

Registry Hemsida:    http://www.nic.menu
Registry Villkor:    http://nic.menu/#documents
Policy Tvistelösning:    http://nic.menu/data/nic.menu/Sunrise%20Dispute%20Resolution%20Policy_National%20Arbitration%20Forum_Menu.pdf
Begränsningar:    Please note:

* Domains registered in the Landrush Phase will be renewed for the same price as the Landrush registration fee

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=menu.

.ML is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Mali.

Registry Hemsida:    https://my.freenom.com
Begränsningar:   
* Contact updates are possible except for name & country of registrant. If you want to update this, you need to do a change of registrant procedure.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ml.

.MOBI is the first top level domain dedicated to delivering the Internet to mobile devices.

Registry Hemsida:    http://pc.mtld.mobi/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:   
* A set of guides on technical protocols and services for .mobi domains can be found in the [http://mobiforge.com/starting/story/dotmobi-switch-on-guides-style-guides dotmobi Switch On!] Web Browsing Guide.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=mobi.

.NAME is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.verisigninc.com/en_US/products-and-services/domain-name-services/registry-services/name-domain-names/index.xhtml?loc=en_US
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appm-8aug03.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=name.

.NET stands for "Network" and is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.verisign-grs.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=net.

A TLD as fun as .NINJA will appeal to a wide audience across various industries

Registry Hemsida:    http://www.unitedtld.com
Registry Villkor:    http://rightside.co/rightside-registry/policies/
Policy Tvistelösning:    http://rightside.co/policies/UnitedTLD_TDRP.pdf
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ninja.

.NL is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Netherlands.

Registry Hemsida:    http://www.sidn.nl
Registry Villkor:    https://www.sidn.nl/fileadmin/docs/PDF-files_UK/General Terms and Conditions for .nl Registrants.pdf
Begränsningar:   
* Registrant has to be in the Netherlands, but registry automatically uses itself as trustee, which is hidden from the registrant and registrar.

* Max. nameservers 13

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=nl.

.NO is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Norway.

Registry Hemsida:    http://www.norid.no/index.en.html
Registry Villkor:    http://www.norid.no/regelverk/index.en.html
Policy Tvistelösning:    http://www.norid.no/domenekonflikter/index.en.html
Begränsningar:   
* Organizations located in Norway and registered in Norway (Organization Number from Norway Central Register needed), restricted to 100 domainnames per owner.

* Natural persons are allowed to register since June 17, 2014

** '''Requirements for individuals to register a .NO domain name:'''The applicant must be 18 years or older, registered in the National Registry (Folkeregisteret) with a Norwegian national identity number (fødselsnummer) and have a Norwegian post address. Each private individual may have up to 5 domain names directly under .NO. Private persons may also have up to 5 domains within any [http://www.norid.no/regelverk/vedlegg-b.en.html geographical category] they belong to, and up to 5 domains within priv.no.More information can be found [http://www.norid.no/nytt/privatpersoner-2014.en.html here on this page].

* Min. 2 nameservers (No DNS-Sec)

* Pre-configured DNS (For DNS pre-checks please see here: [http://dnscheck.norid.no/ ZONECHECK]). The corresponding guidelines can be found [https://www.norid.no/en/registrar/soknad/veiledning/navnetjenersjekk/ here]

* Admin-contact has to be a Norwegian resident too (legal contact)

** Please note the following paragraph from the instruction page for registering domains within .NO:"Legal-c Handle: Legal contact's Norid handle. Must be hired by or directly involved with the organization applying for registration. Legal-c must have a Norwegian address. Roles cannot be used as legal-c."The legal contact must have a proper first name and last name; the rest of the contact details must also be correct. It is not allowed to use only initials, a role name ala "hostmaster" or an obviously fake name.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=no.

CO.NO is the 3rd level variant of the country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Norway.

Registry Hemsida:    http://www.domain.co.no
Policy Tvistelösning:    http://domain.co.no/en/domain-name-charter.html
Begränsningar:   
* Min./Max. nameservers 2-4

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=co.no.

.NYC is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.nyc
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    .NYC Nexus Policy:
The City of New York desires to have only those individuals or entities having a substantive and lawful connection to the City be permitted to register for .NYC domain names ("Nexus Policy").
#Registrants in .NYC must be either:
#* a natural person whose primary place of domicile is a valid physical address in the City of New York (“Nexus Category 1”); or
#* an entity or organization that has a physical street address in the City of New York (“Nexus Category 2”).
# The existence of a P.O. Box address in the City of New York shall not qualify for purposes of meeting the Nexus Policy.
Furthermore all other recommendations of the .NYC [http://www.ownit.nyc/policies/nyc_nexus_policy.php Nexus Policy] need to be followed too.
[http://www.ownit.nyc/policies/nyc_proxy_registration_policy.php .NYC Proxy Registration Policy]:
.NYC does '''NOT''' allow use of proxy, private or anonymous domain name registrations.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=nyc.

A .ONE domain can be used and registered by anyone or any corporation.

Registry Hemsida:    http://nic.one
Registry Villkor:    http://oneregistry.co/documents/dotone_registration_policies.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=one.

.ONLINE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://radixregistry.com/
Registry Villkor:    http://radixregistry.com/policies/our-experience.php
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=online.

.ORG stands for "Organization" and is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.pir.org/
Registry Villkor:    http://pir.org/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm
Begränsningar:    You have to specify at least 2 nameservers for a .ORG domain to become active.
You may not specify more than 13 nameservers for .ORG domains.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.

Registry Hemsida:    http://nic.paris
Registry Villkor:    http://nic.paris
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    ELIGIBILITY:
To register and renew a .paris domain name, you must be an individual or corporate entity with a bona fide presence in the greater area of Paris at the .PARIS [[Media:Registry_Policies_Paris.pdf|REGISTRATION POLICY]] 3 time of registration and thereafter.
In practice, you must be able to demonstrate either:
a. That you are a resident in the greater area of Paris, or
b. That you pursue occupational, personal, business or cultural activities in the greater area of Paris, or
c. That you are directly or indirectly attached to the greater area of Paris.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=paris.

.PARTY is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.party
Registry Villkor:    http://www.famousfourmedia.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=party.

.PE is the official country code Toplevel Domain (ccTLD) of the Peru.

Registry Hemsida:    http://www.nic.pe
Registry Villkor:    https://punto.pe/rules_and_procedures.php
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.pe
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=pe.

.PIZZA is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=pizza.

.PL is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Poland.

Registry Hemsida:    http://www.dns.pl/english/
Registry Villkor:    https://www.dns.pl/english/regulations.html
Policy Tvistelösning:    http://www.dns.pl/english/nprinciples.html
Begränsningar:   
* min 2 nameservers

* [https://www.dns.pl/english/regulations.html NASK regulations]

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=pl.

.PRESS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://radixregistry.com/
Registry Villkor:    http://radixregistry.com/policies/our-experience.php
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=press.

.PS is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Palestinian National Authority.

Registry Hemsida:    http://www.pnina.ps
Policy Tvistelösning:    http://www.pnina.ps/domains/dispute-resolution/
Begränsningar:   
* Premium domains currently not available in our system http://www.pnina.ps/2010/05/premium-names/

* Religious and obscene domain names are forbidden

* Famous palestinian names are forbidden for domain names

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ps.

.PS is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Palestinian National Authority.

Registry Hemsida:    http://registry.ps
Policy Tvistelösning:    http://www.pnina.ps/domains/dispute-resolution/
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.ps.

.PS is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Palestinian National Authority.

Registry Hemsida:    http://registry.ps
Policy Tvistelösning:    http://www.pnina.ps/domains/dispute-resolution/
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=net.ps.

.PS is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the Palestinian National Authority.

Registry Hemsida:    http://registry.ps
Policy Tvistelösning:    http://www.pnina.ps/domains/dispute-resolution/
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.ps.

All individual and corporate bodies can register domain names under .com.pt.

Registry Hemsida:    http://dns.pt
Registry Villkor:    https://www.dns.pt/en/regras-de-dominios
Policy Tvistelösning:    https://online.dns.pt/dns_2008/do?com=DS;9684048112;111;+PAGE%284000058%29+K-CAT-CODIGO%28C.125%29+RCNT%28100%29;#1155
Begränsningar:    <!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->
There are no restrictions currently.
 

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.pt.

.REHAB is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://rightside.co/rightside-registry/
Registry Villkor:    http://unitedtld.com/policies/UnitedTLD_Registration_Terms.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    Please note, that there are special registration Requirements for the Regulated TLDs:
REHAB, .MARKET, MORTGAGE, .DEGREE,.SOFTWARE, .REHAB, .GIVES, and .REHAB
for the Highly Regulated TLDs: .DENTIST, .ATTORNEY, and .LAWYER
and for the Military TLDs: .ARMY, .NAVY, and .AIRFORCE.
More information can be found in the Registration Terms:
=> http://rightside.co/fileadmin/downloads/policies/UnitedTLD_Registration_Terms.pdf
Please inform yourself about the Registration Requirements before registering a regulated, Highly
regulated or Military TLD.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=rehab.

.RENT is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.rent
Registry Villkor:    http://nic.rent/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=rent.

.RESTAURANT is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.donuts.co/
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=restaurant.

.ROCKS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://rightside.co/rightside-registry/
Registry Villkor:    http://rightside.co/rightside-registry/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=rocks.

.RU is the official ccTLD of the Federation of Russia.

Registry Hemsida:    http://www.cctld.ru/en/
Registry Villkor:    http://www.nic.ru/about/en/servpol.html
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ru/dns/service/en/
Begränsningar:   
* The contact organization must contain a legal entity.

* Abreviations of names are not allowed. Full first name and last name is required.

* RU-Center does not allow to change an existing handle. Please always create a new handle if you want to change contact data.

* The nameserver list must contain at least two nameservers in different Class C networks.

* Please make sure that a valid and working email address is given in the contact handles used for registrations or modifications, as this is checked for by the registry. If the email address is not working you will receive an error 402.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ru.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ru.com.

.PΦ is the official ccTLD IDN of the Federation of Russia.

Registry Hemsida:    http://cctld.ru/ru/
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.ru/dns/service/en/
Begränsningar:   
* The contact organization must contain a legal entity.

* Abreviations of names are not allowed. Full first name and last name is required.

* RU-Center does not allow to change an existing handle. Please always create a '''new''' handle if you want to change contact data.

* The nameserver list must contain at least two nameservers in different Class C networks.

* Please make sure that a valid and working email address is given in the contact handles used for registrations or modifications, as this is checked for by the registry. If the email address is not working you will receive an error 402.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=xn--p1ai.

.SCIENCE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.science
Registry Villkor:    http://www.famousfourmedia.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=science.

.SE is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Sweden.

Registry Hemsida:    http://www.nic.se/
Registry Villkor:    https://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_eng.pdf
Policy Tvistelösning:    https://www.iis.se/english/domains/adr/read-more-about-adr/
Begränsningar:   
* A valid ID number is required and must be provided in X-NICSE-IDNUMBER parameter.

* For companies located in EU member states (but not in Sweden) the VAT id has to provided in X-NICSE-VATID parameter.

* The auth-code must consist of minimum 9 characters, one of a-z, one of A-Z, one of 0-9 and at least one character not in a-z,A-Z,0-9.

* max. 5 nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=a.se.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=se.com.

.SEX is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.icmregistry.com
Registry Villkor:    http://www.nic.sex/about/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=sex.

.SEXY is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.uniregistry.com
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:   
* Please find [[Media:Dot-sexy-terms.pdf | here]] the usability terms and conditions.

* Please note most important policy:

** For the .SEXY top-level domain, the Registered Names Holder shall not permit content unsuitable for viewing by a minor to be viewed from the main or top-level directory of a .SEXY domain name. For purposes of clarity, content viewed at the main or top-level directory of a .SEXY domain name is the content immediately visible if a user navigates to http://example.sexy or http://www.example.sexy. No restrictions apply to the content at any other page or subdirectory addressed by a .SEXY Registered Name.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=sexy.

.SH is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Saint Helena

Registry Hemsida:    http://www.nic.sh/
Registry Villkor:    http://www.nic.sh/terms.html
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.sh/dres.html
Begränsningar:   
* Most of the registrations are performed in near realtime. However, special domain names such as weird iDNs or abusive names will require manual approval by the registry

* Min./Max nameservers 1-13

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=sh.

Registry Hemsida:    http://nic.shop
Registry Villkor:    http://nic.shop/policies/registration_policy.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=shop.

.SHOPPING is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=shopping.

.SI is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Slovenia.

Registry Hemsida:    http://www.registry.si/
Registry Villkor:    http://www.registry.si/fileadmin/dokumenti/register/ENG/general-terms.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.registry.si/domain-name-disputes-adr.html
Begränsningar:   
* A '''minimum''' number of '''[https://www.register.si/?lang=en_US 2 correctly configured nameservers]''' have to be specified.

* '''Ipv6 is not possible.'''

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=si.

.SINGLES is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=singles.

.SKI is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://domains.ski
Registry Villkor:    http://domains.ski/about/afilias-anti-abuse-policy
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    SKI ELIGIBILITY REQUIREMENTS:

RSP will ensure through it's Registration Agreement that the registrants the Registrant undertakes not to register any .SKI Domain Name that:
· is in clear contradiction with the core values of the Ski Community;

· refers to doping, illicit substance use, or any of the performance enhancing substances and methods as published in the World Anti Doping Agency’s (WADA) List of Prohibited Substances, up-to-date version which is available from WADA’s website;

· refers to illicit gambling and illicit or counterfeit ticketing.

· violates ethical or criminal law principles (included, but not limited to, abusive, Illegal, violent, racist, obscene, ethnically offensive, harmful to minor, offensive terms, terms that violate morality and public order)

https://www.startingdot.com/domain-name-policies-dnp/ski-domain-name-policy/

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ski.

.SO is the official country code Toplevel Domain (ccTLD) of Somalia.

Registry Hemsida:    http://www.soregistry.so/
Policy Tvistelösning:    http://soregistry.so/pdfs/dotSO_Domain_Name_Registration_Policies.pdf
Begränsningar:    Each domain may have up to 13 nameservers at any point during its lifetime. Domains with no nameserver will have an "inactive" standard EPP status, which means that it will not be published in the DNS zone file. This will not however affect its appearance in the WHOIS database.
Restricted domain names can be found here [http://www.nic.so/content/images/files/dotSO%20Domain%20Name%20Registration%20Policies_v1.1.pdf Reserved_Restricted_Premium].
Registry shall be entitled at all times to cancel the registration of a Domain Name or delete same following receipt of a written instruction from the Government of the Republic of Somalia, indicating that said Domain Name is considered defamatory, contrary to public order or morality or otherwise not allowed under the laws of the Republic of Somalia. The Domain Name Holder expressly agrees and accepts that he or she shall not be entitled to claim any compensation or refund from the
Registry when the latter implements the Government instruction referred to above.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=so.

.SOLUTIONS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=solutions.

A .ST can be used and registered by anyone or any organization.

Registry Hemsida:    https://rc.registry.st
Begränsningar:    Unrestricted

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=st.

.STUDIO is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.unitedtld.com
Registry Villkor:    http://rightside.co/policies/UnitedTLD_TDRP.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=studio.

.SUPPORT is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=support.

.SYSTEMS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=systems.

.TATTOO is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://www.uniregistry.com
Registry Villkor:    http://uniregistry.com/bin/pdf/Acceptable_Use_Policy_and_Terms_of_Service.pdf
Policy Tvistelösning:    http://uniregistry.com/bin/pdf/Sunrise_Dispute_Resolution_Policy.pdf
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tattoo.

.TEL is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD). .TEL can be used for any purpose e.g. hosting a website. In addition to this, .TEL offers a free and optional Telhosting service that allows individuals and businesses to create and manage their very own digital profile directly in the DNS.

Registry Hemsida:    http://www.telnic.org/
Policy Tvistelösning:    https://wi..net/downloads/en/misc/409.transfer_disputes.tel.en.pdf
Begränsningar:   
* Nameserver changes are not possible.

* Due to the standardized interface under http://live.telhoster.info it's not possible to change the design of the page.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tel.

.TENNIS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tennis.

.TICKETS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://dottickets.org/
Registry Villkor:    http://nic.tickets/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    '''Domain Name Allocation Rules During General Availability'''
'''1. Standard Track Processing '''
All Applications for .tickets names will be processed according to Standard Track Processing unless Fast Track Processing is requested by the Applicant to the Registry within five (5) Business Days of the Applicant being contacted by the Registry after the Registry received the application from the Applicant’s Registrar.
Applications in Standard Track Processing will be held in reserved Pending Create status for up to 30 days during which time they will be Advertised on the Registry-managed website https://domains.watch. During the Advertisement Period, third parties with Eligible Rights in the Requested Name may submit Competing Applications for the identical domain name.
At any point during the Advertisement Period the original Applicant may apply to Expedite a Standard Track Application by submitting evidence of an Eligible Right in the Requested Name. If the Registry is satisfied at its sole discretion that such an Eligible Right exists, it will terminate the Advertisement Period and the Requested Name will be registered to the original Applicant.
'''2. Fast Track Processing'''
An Applicant that can demonstrate having an Eligible Right in the Requested Name may bypass Standard Track Processing, including the Advertisement Period, by requesting Fast Track Processing.
In order to prevent the start of the Advertisement Period, Fast Track Processing must be requested by the Applicant within 5 (five) Business Days of the Applicant being contacted by the Registry notifying the Applicant of the Registry’s receipt of the Applicant’s Application from the Applicant’s Registrar. Requests made after this time will be rejected and the Application will be published on the Registry-managed website https://domains.watch via which third parties may submit Competing Applications for the identical domain name.
An Eligible Right in respect of a Requested Name is one of the following:
(a) A nationally or regionally registered trade mark registered in respect of tickets or ticketing goods or services; OR
(b) A name or other term that, while not registered as a trade mark, has been used in trade to distinguish the tickets or ticketing goods or services of one undertaking from those of another. What constitutes tickets or ticking goods or services for the purposes of this policy will be decided by the Registry at its sole discretion.
Applicants can demonstrate an Eligible Right based on a registered trade mark by providing the following information:
(a) The text of the trade mark as registered;
(b) The registration number of the relevant trade mark;
(c) The date of registration;
(d) The jurisdiction of registration of the trade mark;
(e) The name of the registered owner of the trade mark or documentary evidence confirming that the Applicant is authorised by the registered owner of the trade mark to make the Application and have the domain name registered to it; and
(f) The address of the registered owner of the trade mark.
Applicants can demonstrate an Eligible Right based on an unregistered name or other term by providing at the request of the Registry, one or more of the following types of evidence which must contain the full text of the Eligible Right in a clear and stand-alone format:
(a) Dated tickets;
(b) Dated advertising and marketing materials for tickets or ticketing goods or services (e.g. brochures, pamphlets, catalogues, product manuals, displays or signage, press releases, screen shots, social media marketing materials etc.);
(c) Links to websites, screen shots from websites relating to the sale or advertisement of tickets or ticketing goods or services;
(d) Headed and dated stationery, receipts, invoices relating to the sale or advertisement of tickets or ticketing goods or services; or
(e) Dated photographs or scans of product labels, tags or containers demonstrating the sale or advertisement of tickets or ticketing goods or services.
Applicants or Competing Applicants will submit, via the https://domains.watch website, no more than 10MB of documentary evidence in support of each Application or Competing Application. Further pages need not be considered by the registry.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tickets.

.TIPS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tips.

.TM is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Turkmenistan.

Registry Hemsida:    http://www.nic.tm/
Registry Villkor:    http://www.nic.tm/terms.html
Policy Tvistelösning:    http://www.nic.tm/dres.html
Begränsningar:   
* Most of the registrations are performed in near realtime. However, special domain names such as weird iDNs or abusive names will require manual approval by the registry

* Min./Max nameservers 1-13

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tm.

.TODAY is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=today.

.TOP is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://en.nic.top/
Registry Villkor:    http://en.nic.top/policy.html#0
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=top.

.TRAVEL is a so-called generic Top-Level-Domain (gTLD).

Registry Hemsida:    http://www.tralliance.travel/
Policy Tvistelösning:    http://arbiter.wipo.int/domains/gtld/travel
Begränsningar:    Name registration is limited to names to which the travel organization holds rights to, or uses in their business. In the following some examples:

* Incorporation (legal) Name/Partnership Name/Individual Name

* Doing Business As; Trade Name; or Business Name

* Domain Name as used in a URL

* Trade Mark

* Service Mark

* Product Name

* Club or Association Name

* Transport Vessel Name

* Competition/Event Name

* Division Name

* Subsidiary Name

* Acronyms (must be only the first letter of the primary words of the name)
Eligibility is verified by the .travel Registry reviewing information provided by the applicant to determine that the applicant is primarily carrying on business or operations in the travel industry. .TRAVEL can be registered if your entity belongs to one of the following Travel Sectors:

* Airlines

* Attractions/Theme Parks

* Bed & Breakfast Houses

* Bus/Taxi/Limousine Operators

* Camp Facility Operators

* Vehicle Rental Companies/Airport Specialty Car Park Companies Computer Reservation/Travel Technology Provider

* Convention & Visitor's Bureaus

* Cruise Lines

* Ferries

* Hotels/Resorts/Casinos

* National Tourism Offices

* Passenger Rail Lines

* Restaurants

* Tour Operators

* Travel Agents

* Travel Media

* Travel-Consumer and Market Research Organizations

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=travel.

.TV is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the small Pacific Island nation Tuvalu.

Registry Hemsida:    http://www.tv
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tv.

.TW is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Taiwan.

Registry Hemsida:    http://rs.twnic.net.tw/
Registry Villkor:    http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_01_a.htm
Policy Tvistelösning:    http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htm
Begränsningar:    Registrants of TW Domains must comply to the General Terms and Conditions of .TW Domains:

* Supervision and Guidance Regulation for Internet Protocol (IP) Address and Domain Name Registration and Management Services currently at http://www.twnic.net.tw/file/ip0320.htm

* Guidelines for Administration of Domain Name Registration currently at http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_02.htm

* Guidelines for Authorisation of Domain Name Registration Services, currently at http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_07.htm

* TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy, currently at http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04.htm

* Rules for TWNIC Domain Name Dispute Resolution Policy, currently at http://www.twnic.net.tw/english/dn/dn_04a.htm

* A registration for .ORG.TW domains is now only possible for non profit organizations located in Taiwan. The only exception is for foreign non-profit organizations that provide supporting documentation of their non-profit status under the competent laws of their jurisdiction and if the Domain Name Committee of TWNIC approves such documentation. Here you can download the necessary document for an application of a .ORG.TW domain name. [[Media:Application_for_ORG.TW.pdf|]]

* The registrant for a .COM.TW domain name must be a corporation registered under the Company Law or a business registered under the Commercial Entity Registration Law, or a foreign corporation registered under competent national or state laws. Also the registrant should provide true, complete and accurate information. The registrant will be asked to submit documentations for review when necessary.

* Min. 2 / Max. 13 nameservers

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=tw.

The COM.UA domain is a second-level public domain - a constituent part of the .UA Domain.

Registry Hemsida:    http://nic.net.ua
Policy Tvistelösning:    https://hostmaster.net.ua/policy/Policy_UA_en-w2.htm
Begränsningar:    There are no restrictions currently.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=com.ua.

.UK is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the United Kingdom.

Registry Hemsida:    http://www.nominet.org.uk
Registry Villkor:    http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/
Policy Tvistelösning:    http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/
Begränsningar:   
* Nameservers: min. 2 / max. 10

* In April, Nominet has been introducing registrant name restrictions on registrations and domain name transfers. The registrant name must consist of at least 7 characters and meet the following requirements:
# The registrant name must contain 4 or more characters (any), or
# The registrant name must contain 3 or more letters (a-z).

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=uk.

.UK is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the United Kingdom.

Registry Hemsida:    http://www.nominet.org.uk
Registry Villkor:    http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/
Policy Tvistelösning:    http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/
Begränsningar:   
* Nameservers: min. 2 / max. 10

* In April, Nominet has been introducing registrant name restrictions on registrations and domain name transfers. The registrant name must consist of at least 7 characters and meet the following requirements:
# The registrant name must contain 4 or more characters (any), or
# The registrant name must contain 3 or more letters (a-z).

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=co.uk.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=uk.com.

.UK is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the United Kingdom.

Registry Hemsida:    http://www.nominet.org.uk
Policy Tvistelösning:    http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/
Begränsningar:    Nameservers: min. 2

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=me.uk.

CentralNic's domains provide an alternative to the existing Top Level Domains (TLDs) and Country Code Top Level Domains (ccTLDs), allowing the creation of a simultaneously local and global Internet Identity.

Registry Hemsida:    http://www.centralnic.com/
Policy Tvistelösning:    http://www.centralnic.com/support/dispute
Begränsningar:    No other restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=uk.net.

.UK is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the United Kingdom.

Registry Hemsida:    http://www.nominet.org.uk
Registry Villkor:    http://www.nominet.org.uk/registrants/aboutdomainnames/legal/terms/
Policy Tvistelösning:    http://www.nominet.org.uk/disputes/drs/policy/
Begränsningar:    Nameservers: min. 2

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=org.uk.

Registry Hemsida:    http://nic.uno/
Policy Tvistelösning:    http://nic.uno/index-en.html
Begränsningar:   
* .UNO premium domain names will only be sold by Sedo

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=uno.

.US is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of the United States.

Registry Hemsida:    http://www.neustarregistry.biz/
Registry Villkor:    http://www.neustar.us/content/download/2663/32881/neustar_registrar_terms.pdf
Policy Tvistelösning:    http://www.neustar.us/ustld-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    A .US Domain can only be registered by any U.S. citizen or resident, as well as any business or organization, including federal, state, and local government with a bona fide presence in the United States.
One of the following eligibility requirements must be met:

* A natural person
# who is a citizen or permanent resident of the United States of America or any of its possessions or territories or
# whose primary place of domicile is in the United States of America or any of its possessions, or

* Any entity or organization that is
# incorporated within one of the fifty (50) U.S. states, the District of Columbia, or any of the United States possessions or territories or
# organized or otherwise constituted under the laws of a state of the United States of America, the District of Columbia, or any of its possessions or territories, or

* An entity or organization (including federal, state, or local government of the United States, or a political subdivision thereof) that has a bona fide presence in the United States. ''See Section B.3.1 of the NeuStar proposal to the Department of Commerce for details concerning what constitutes a "bona fide presence".''
'''Please Note''':
There is also a requirement for the name servers, these need to be physically in the US.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=us.

.VEGAS is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://nic.vegas
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=vegas.

.VENTURES is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ventures.

.VIN is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=vin.

A .VIP domain can be used and registered by anyone or any corporation.

Registry Hemsida:    http://mm-registry.com/
Registry Villkor:    http://mm-registry.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=vip.

.VN is the so-called country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Vietnam.

Registry Hemsida:    https://vnnic.vn/en?lang=en
Registry Villkor:    http://www.vnnic.vn/en/domain?lang=en
Policy Tvistelösning:    http://www.vnnic.vn/en/domain?lang=en
Begränsningar:   
* Pornographical or political domain names are forbidden by policy of the registry.

* Min. 1 / Max. 3 nameservers.
'''Please note:''' The change of name servers is not free of charge! To change the name servers you have to accept a special parameter "X-VN-ACCEPT-NSCHANGE".

* Registrations beneath the 2nd level .GOV.VN are limited to the Government of Vietnam

* Registrations beneath the 2nd level .NAME.VN require the domain name to match the registrant's name and need the registrant to provide his ID as proof of identity

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=vn.

.WINE is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=wine.

A .WORK domain can be used and registered by anyone or any corporation.

Registry Hemsida:    http://mm-registry.com/
Registry Villkor:    http://mm-registry.com/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=work.

.WS is the official country code Top-Level-Domain (ccTLD) of Western Samoa.

Registry Hemsida:    http://www.website.ws
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm
Begränsningar:   
* There is a minimum of 2 configured name servers required for the registration.

* The .WS registry is charging a premium price for certain domain names. Please use the Fee Extension as described in our wiki article [[PremiumDomainHandling|PremiumDomainHandling]]
'''Please note''': Legacy 2- and 3-character domains registered prior to December 22, 2015 will be treated differently than all other .WS premium domains. Prices for domain renewals and transfers will remain the same as their premium registration fees.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=ws.

.WTF is a new generic Top-Level-Domain (gTLD)

Registry Hemsida:    http://donuts.co
Registry Villkor:    http://www.donuts.co/policies/acceptable-use/
Policy Tvistelösning:    http://www.donuts.co/policies/sunrise-and-dpml-dispute-resolution-policy/
Begränsningar:    There are no restrictions.

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=wtf.

.XXX stands for the "adult entertainment industry" and is a generic and sponsored Top-Level-Domain (sTLD)

Registry Hemsida:    http://www.icmregistry.com
Registry Villkor:    http://www.icmregistry.com/about/policies/
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
Begränsningar:   
* Domain holder needs to be member of the [http://www.icmregistry.com/about/sponsored-community/ Sponsored Community] to register an active .XXX domain

* min. 2 / max. 13 nameservers

* authcode must have a min. of 6 characters and max. 16 characters

* If '''no''' Extension was submitted with the registration request, the XXX registry will contact the domain holder (eq Owner-C). Therefore, it's important to use good and valid data for Owner Contact

* With the [[:ModifyDomain|]] command, it is possible to switch between „Active“ Domain and „blocking“ Domain by using the same extensions as with the domain registration.
=== Who qualifies for the Sponsored Community? ===
By submitting an application for '''Sunrise A''', registrants are self-attesting that they meet the definition of the Sponsored Community.
The Sponsored Community consists of individuals, business, entities, and organizations that fit one of the following descriptions:

* '''Provide Online Adult Entertainment intended for consenting adults (“Providers”) (e.g. adult webmasters, performers, studios, store owners, club operators)'''

* '''Represent Providers (“Representatives”) (e.g. lawyers, agents, advisors, accountants, affiliates)'''

* '''Provide products or services to Providers and Representatives (“Service Providers”) (e.g. adult domainers, manufacturers, delivery companies, caterers, distribution companies, merchant account services, make up artists, stylists, hosting services)'''

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=xxx.

We end the alphabet with .XYZ – we end a domain name the same way.

Registry Hemsida:    http://nic.xyz
Registry Villkor:    http://nic.xyz/termsandconditions
Policy Tvistelösning:    http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/policy
Begränsningar:    No restrictions

Mer detaljerad info finner ni här http://registrera-doman.com/tldinfo-data.php?tld=xyz.

Vad säger då våra kunder?

Vår mission är att erbjuda professionella tjänster, kunnig och snabb support. Har vi det?
Detta är vad några av våra kunder tycker.

Framförallt var det ett suveränt snabbt svar jag fick. Det tog inte tre minuter från att min fråga ställts!


Klas, Boxholm

Registrera Domän Svenskt Företag Svensk Support. Alla våra tjänster är anpassade till svenska förhållanden.

Impeccable service, fast and exactly to the point. THANK YOU FREDRIK!Johan, Chatswood

Vi strävar efter att hålla de absolut lägsta priserna för registrering av domännamn och att hålla högsta möjliga tekniska nivå på våra domäntjänster. I våra kompletta paket ingår våra unika tjänster med vidarebefordring av url och e-post, dynamisk DNS och Enkel Hemsida.

Snabb återkoppling och bra/pedagogiskt med en film som visade hur man skulle göra.


Maria, Nordingrå

Ni kan göra allt där, i real-tid. Ni kan bygga och installera servrar, ändra bestyckning på servrar, t.ex. ändra minne och lagring. Ni kan bygga få och stora servrar eller små och många. Ni kan skala ned och upp när ni vill,

Hahaha, nu skojar ni lite? Hur kan man bli bättre än en varaktighet på ett ärende som tog 0 tid? Nja, det är svårt att överträffa :-) Tack så mycket! :-D

Sofia, Göteborg

Avlyssning av e-post och beroenden av USA - Aka NSA och Snowden All vår infrastruktur är oberoende av amerikanska företag och infrastruktur. All vår infrastruktur ligger antingen i Sverige eller i Tyskland. Enkel E-Post ligger på servrar i Tyskland medan samtliga övriga e-posttjänster ligger på servrar i datathallar i Sverige

Registrera ert domännamn

hos Registrera Domän och ni får följande,

 • Blixtsnabb registrering
 • Domänadministration på svenska. Ni har full kontroll över er domän.
 • DynDNS, e-post, WordPress, Enkel Hemsida INGÅR
 • Unikt! Registrera Alla Världens Domännamn

.se

Från 310 kr

Registrera den Svenska Toppdomänen .SE
Sverige

Registrera

.cz

Från 469 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Tjeckien

Registrera

.lv

Från 1 199 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
Lettland

Registrera

.io

Från 873 kr

Registrera Hela Världens Toppdomäner
The British Indian Ocean

Registrera